Sävsjö kommunvapen

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn

"Om en utländsk medborgare eller en statslös person under 18 år som anländer till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska överförmyndaren, om det inte är uppenbart obehövligt, förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe sköta den underåriges angelägenheter."

Lagen omfattar inte enbart de barn som kommer hit utan ställföreträdare utan även dem som överges av föräldrarna eller där föräldrarna av någon anledning inte längre kan vara ställföreträdare för sina barn, till exempel på grund av sjukdom.

Den gode mannen sätts i både förmyndarens och vårdnadshavarens ställe. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som är behörig att förordna en god man för det ensamkommande barnet.

I lagen anges att ett förordnade för ett ensamkommande barn ska ske så snart det är möjligt.

Arvode
Arvode till god man för ensamkommande barn har av överförmyndarnämnden fastställts till 200 kronor per timma, 50 kronor per timma i restidsersättning och 18,50 kronor per mil i bilersättning. Ersättning för eventuella utlägg tillkommer.

Barnet ska höras
Barnet har alltid rätt att göra sin röst hörd, det framgår av bland annat barnkonventionens bestämmelser. Det kravet har tillgodosetts i lagen genom att det föreskrivs att överförmyndaren om möjligt ska låta barnet yttra sig över förordnandet innan det sker. I praktiken kan det kravet tillgodoses genom att barnet initialt i första kontakten med t ex Migrationsverket eller socialnämnden förklarar att det godtar den som överförmyndaren utser. I vissa fall kan det dock tänkas att barnet har önskemål om att en viss person utses till god man, t ex någon som tidigare varit god man för ett syskon.

 

Avslutning av uppdraget

När barnet fyller 18 år Den gode mannen behöver inte begära sitt entledigande när barnet fyller 18 år, uppdraget upphör automatiskt. Det är emellertid viktigt att den gode mannen informerar barnet om att uppdraget upphör.

Om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige

Om barnets föräldrar eller någon som trätt i deras ställe kommer till Sverige upphör också den gode mannens uppdrag, förutsatt att denne vårdnadshavare inte till exempel på grund av sjukdom är förhindrad att utöva vårdnaden. Finns tveksamheter om vårdnadsskapet måste detta utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör. För att få klarhet i detta bör den gode mannen ha kontakt med Migrationsverket.

Barnet lämnar Sverige

Om barnet lämnar Sverige upphör uppdraget som god man. Den vanligaste orsaken till detta är att barnet inte beviljas uppehållstillstånd och därför avvisas. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Om barnet lämnar Sverige ska den gode mannens uppdrag upphöra. Om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut eller annars troligen finns kvar i Sverige kan uppdraget kvarstå en tid.

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare utses Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör om det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. I detta fall ska den gode mannen avrapportera ärendet till den nya vårdnadshavaren. Den gode mannen bör sammanträffa med denne och lämna information om barnet och de särskilda behov som barnet kan ha.

Om det inte längre finns behov av god man

Ett fall då behovet av god man inte längre finns är när vårdnadshavaren efter till exempel sjukdom åter kan utöva vårdnaden av barnet.

Senast uppdaterad: 2018-07-05