Sävsjö kommunvapen

Föräldrar som förmyndare

Föräldrar som förmyndare

Nedan får du som förälder information om de grundläggande regler som gäller vid förvaltning av omyndiga barns egendom. Reglerna finns i Föräldrabalken, som är den lag som reglerar förhållandet mellan barn och förälder.

Allmänt om förmyndare

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn om de är förmyndare. Oftast är båda föräldrarna förmyndare. Föräldrar som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska användas eller placeras och företräder sitt barn i bland annat ekonomiska angelägenheter. Föräldrarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. Barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Om föräldrarna inte tar tillvara barnets intressen kan de bli skadeståndsskyldiga. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter, inte föräldrarnas. Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn även om barnen har egna tillgångar. Barnets pengar får aldrig skänkas bort. Numera skiljer man mellan av överförmyndare kontrollerad förvaltning och fri förvaltning.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning tillämpas då värdet på barnets tillgångar, inklusive fast egendom, överstiger 8 basbelopp. Kontrollerad förvaltning tillämpas också för tillgångar som tillfallit den omyndige genom arv, gåva eller försäkring under villkor att förvaltningen ska stå under överförmyndarens kontroll (så kallad särskild överförmyndarkontroll). Oavsett tillgångarnas värde kan överförmyndaren besluta om så kallad skärpande föreskrifter, till exempel spärra barnets bankkonto och/eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Denna typ av kontrollerad förvaltning tillämpas om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter sig. Bland annat socialtjänsten är skyldig att på eget initiativ underrätta överförmyndaren om förhållanden som kan kräva skärpande föreskrifter och kontroll.

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge en penninggåva till en omyndig och vill att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testator föreskriva detta. Detta kan till exempel förekomma då far- eller morförälder skänker pengar till sitt barnbarn. När pengarna insättes på barnets bankkonto meddelar insättaren övermyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Fri förvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp tillämpas fri förvaltning, dvs föräldrarna bestämmer i stort sett själva hur pengarna ska placeras. Normalt behöver föräldrarna inte lämna någon redovisning till överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger fastighet, tomträtt, bostadsrätt eller föräldrarna lånat pengar av barnet mot revers.

Senast uppdaterad: 2018-07-05