Sävsjö kommunvapen

För dig som är god man eller förvaltare

För dig som är god man eller förvaltare

Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare i Sävsjö kommun!
Syftet med denna information är att ge dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet.

Allmänt om god man/förvaltare 

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens (FB) bestämmelser. God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc.

Person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman. Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom/henne.

I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke. Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltare förordnas. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad.

Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndaren. Observera att även interimistiska beslut har samma rättsverkan som ett beslut.

Dina första uppgifter

Så fort du har fått beslut (protokoll från tingsrätten eller beslut från överförmyndaren) om att du förordnats som god man/förvaltare ska du

 • Meddela alla berörda — försäkringskassan, post, skattemyndighet etc — Din adress. Ta snarast kontakt med din företrädare om sådan funnits,  med huvudmannen, dennes anhöriga, personal vid vårdinrättning, kurator etc, för att få erforderlig information. Uppvisa vid behov protokollet från tingsrätten, protokollet fungerar som fullmakt.
 • Försöka få ett grepp om huvudmannens ekonomi. Kontakta berörda banker för att ordna upp rutiner för den löpande ekonomin. Se till att du gör ett förbehåll hos banken för att medel för uppehälle finns på ett fritt konto, där medlen får uttagas utan överförmyndarnämndens tillstånd. På detta konto bör innestå maximalt 10 000 kr efter att pension, lön eller annan inkomst har flutit in och räkningar och andra månadsutgifter har betalts. Alla övriga tillgångar ska enligt gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare. Bevis från bank på detta ska insändas till överförmyndaren i samband med att du inger förteckningen
 • Kontrollera att huvudmannen har gällande försäkringar
 • Inom två månader efter förordnandet upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en av överförmyndaren bifogad förteckningsblankett, undertecknar och återsänder den till överförmyndaren. Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning (se nedan).

Förteckning 

Förteckningen bildar utgångspunkt för den senare redovisningen och ska avse det datum du förordnades som god man/förvaltare (se protokollet från tingsrätten eller beslutet från överförmyndaren). Du ska redovisa värdet av samtliga tillgångar och styrka uppgifterna med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder etc från bank. Eventuella kontanter ska snarast insättas på bank och bevis på insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas. Finns VP-konto ska också dessa spärras.

Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet ska du styrka detta med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Fastighet redovisas med taxeringsvärde och bostadsrätt med deklarationsvärde. Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges med belopp till varje fordringsägare för sig.

Eventuellt har huvudmannen ett bankfack. För att få tillgång till detta ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas måste läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckningen av innehållet i bankfacket. Om du hittar pengar i bankfacket ska de sättas in på banken. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, bilregistreringspapper etc.

Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell lägenhetsavveckling. Om huvudmannen förseglat testamentet, och förskrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.

Om du efterträder en god man/förvaltare behöver Du inte upprätta en förteckning. Du tar istället vid där den förre gode mannen/förvaltaren slutade. Dennes utgående balans blir din ingående balans som ny god man.

Förteckningen ska avges på heder och samvete. Du bör behålla en kopia av förteckningen så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräkning.

Övriga uppgifter/skyldigheter som god man/förvaltare

Dina uppgifter som god man/förvaltare framgår av det protokoll du erhållit av tingsrätten eller det beslut du fått från överförmyndarnämnden. Som regel ska du

 • Bevaka huvudmannens rätt.
 • Förvalta huvudmannens egendom.
 • Sörja för huvudmannens person.

Du kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Kontrollera detta noga. Du får endast arvode för den del som du är förordnad i. En god man/förvaltares uppgifter är helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

En allmän riktlinje i arbetet är att du som god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Nedan ges några exempel på aktiviteter inom ovan angivna uppdragsområden.

Bevaka rätt 

Att bevaka huvudmannens rätt kan till exempel innebära att

 • Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
 • Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, till exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende.
 • Överklaga beslut. 
 • Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel
 • bevaka rätt i dödsbo där huvudmannen har intresse
 • Kontakta fordringsägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller med stöd av avtalslagen häva avtal
 • I övrigt företräda huvudmannen gentemot andra
 • Vid behov ombesörja överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt  

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten. Förvalta egendom betyder att

 • Sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter etc.

Grundläggande för förvaltningen är enligt Föräldrabalkens kapitel 12 § 4 att huvudmannens medel ska

 • I skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
 • Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd
 • Ge skälig avkastning.

I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.

Du är dessutom redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet av förteckning, dels upprättande av årsräkning varje år samt sluträkning.

Sörja för person 

Uppgiften att sörja för huvudmannens person är viktig. Uppgiftens omfattning och innehåll kan inte generellt fastställas utan avgörs i det enskilda fallet. I uppgiften att sörja för person kan bland annat följande ingå:

 • Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
 • Ta erforderliga kontakter med sjukvård, socialtjänst, omsorgsverksamhet, försäkringskassa etc
 • Samarbeta med kontaktperson om sådan finns
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation.
 • Ha regelbundna kontakter med huvudmannen, dels per telefon och dels vid besök.
 • Se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet.
 • Ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård
 • Avveckla bostad.
 • Ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

I uppdraget "Sörja för person" ingår inte att handla mat till huvudmannen, tvätta och stryka huvudmannens tvätt, följa med på utflykter och dylikt anordnande av t ex vårdboendets regi, följa huvudmannen till läkare, fysiskt hjälpa huvudmannen att flytta etc.

Årsräkning 

Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen. I årsräkningen ska en sammanställning göras över årets inkomster och utgifter. Det underlättar att göra årsräkningen om du fört kassabok eller bokfört via datorprogram.

Uppgift ska också lämnas om tillgångar och skulder vid årets slut. Till årsräkningen ska också verifikationer på samtliga inkomster och utgifter bifogas, kontoutdrag från transaktionskontot samt årsbesked från bank på innestående kapital på samtliga banktillgodohavanden.

Blanketter och anvisningar för ifyllande av årsredovisning och redogörelse för uppdraget samt eventuellt arvodesyrkande finns tillgängligt hos överförmyndaren samt på vår hemsida.
Du är skyldig att inkomma med årsräkningen för föregående år senast den 1 mars varje år.
Årsräkningen ska utfärdas enligt kontantprincipen, d v s att redovisning ska ske endast av faktiska inkomster och utgifter under året.

Årsräkningen ska ifyllas med bläckpenna, på skrivmaskin eller skrivas ut från datorprogram och avges på heder och samvete.

De gode män/förvaltare som väljer att låta någon annan göra årsräkningen får gode mannen/förvaltaren själv bekosta detta. Huvudmannen ska inte belastas.

Checklista till årsräkning

Under tillgångar den 1 januari ska du ta upp de tillgångar som du uppgav per 31/12 i föregående årsräkning. Om du blivit förordnad under året ska du i stället upptaga de tillgångar som du redovisade i förteckningen.

Under inkomster ska du ta upp

 • Pension, brutto. Medsänd kontrolluppgift från t ex försäkringskassan, SPV, AFA etc.
 • Lön, brutto. Medsänd lönebesked.
 • Bostadstillägg/bostadsbidrag. Medsänd kontrolluppgift från försäkringskassan.
 • Övriga bidrag. Medsänd verifikation
 • Bankräntor. Bifoga räntebesked från bank
 • Utdelning av värdepapper och fonder, men endast om den utbetalats med kontanta medel (utdelningen på de flesta fonder är reinvesterad, vilket innebär att det automatiskt köps nya andelar i fonden. Inga kontanta medel utbetalas då. Reinvesterad utdelning ska inte medtagas under inkomster). Bifoga verifikation från bank
 • Försäljningslikvid för värdepapper t ex från aktier, fondandelar, teckningsrätter, obligationer. Bifoga säljnota från bank.
 • Försäljningslikvid för såld fastighet, bostadsrätt, lösöre. Bifoga verifikation samt avräkningar efter eventuella lösen av lån
 • Arv. Medsänd bouppteckning, arvskifte, insättningsbevis och eventuellt testamente om detta inte inlämnats till nämnden tidigare
 • Erhållna gåvor. Medsänd i förekommande fall insättningsbevis.
 • Skatteåterbäring. Medsänd kopia av slutskattsedel. Övriga inkomster ska medtagas och specificeras. Medsänd verifikationer.
  Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara redovisa inkomster för den del av året som du varit god man/förvaltare.​

​Under utgifter ska du ta upp

 • Preliminärskatt på pension, lön etc. Bifoga verifikation.
 • Preliminärskatt på räntor, utdelningar etc. Bifoga bankbesked
 • Hyra. Medsänd hyresavier samt bevis på betalning
 • TV/telefon/el. Medsänd räkningsunderlag samt bevis på betalning
 • Vårdkostnader/sjukvård/medicin/tandläkare. Medsänd räkningsunderlag samt bevis på betalning.
 • Sparande i värdepapper. Medsänd insättningsbevis
 • Köp av fastighet/bostadsrätt. Medsänd verifikationer
 • Betalda skulder/amorteringar/skuldräntor. Medsänd verifikationer
 • Fickpengar till huvudmannen. Medsänd kontoutdrag från bank på överföring till huvudmannens konto eller kvittenser.
 • Medel lämnade för huvudmannens räkning t ex till vårdpersonal. Medsänd kvittenser
 • Arvode/kostnadsersättning/sociala avgifter. Medsänd verifikationer.
 • Övriga utgifter. Medsänd verifikationer/räkningsunderlag samt bevis på betalning.

Under tillgångar 31 december ska du ta upp

 • Banktillgodohavande. Bifoga årsbesked från banker. Det ska även framgå vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr.
 • Värdepapper. Bifoga årsbesked från bank, fondkommissionär eller liknande. För aktieslag och obligationer anges antal och kursvärde (ej deklarationsvärde). Det ska även framgå att värdepapperskontot är överförmyndarspärrat
 • För premieobligationer anges antal och lånenummer antal serie- och ordningsnummer samt nominella värdet. Premieobligationer ska vara inskrivna i statsskuldboken hos riksgäldskontoret. Nya premieobligationer (från juli -96) ska registreras på VP-konto eller depåkonto i bank
 • För sparobligationer ska anges lån och nominellt värde. Som tillgång upptages värdet vid årets slut inklusive ränta och bonus.
 • Uppgift om livförsäkring ska anges samt förmånstagare. Det är inte lämpligt att god man är upptagen som förmånstagare. Bevis från bank/försäkringsbolag
 • Fastighet. Redovisas med taxeringsvärde vilket ska bifogas
 • Bostadsrätt. Redovisas med deklarationsvärde vilket ska bifogas
 • Reversfodringar. Bifoga kopia av reversen. Utlåning kräver överförmyndarens samtycke.

Skulder 

Skulder ska redovisas och styrkas med besked, till exempel låneavi, från långivaren eller kronofogdemyndigheten. Om skulden ökat genom ränteuppräkning eller liknande vill vi att du meddelar oss det.  

Sluträkning

Då uppdraget som god man/förvaltare upphör ska gode mannen/förvaltaren inom en månad lämna sluträkning. Sluträkningen avser tiden från årets början eller, om förordnande skett under året, från detta datum fram till dess uppdraget upphörde. I övrigt gäller samma regler som vid årsräkning.  

Bankkonton är överförmyndarspärrad

Huvudregeln är att huvudmannens pengar är överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare. Enligt Föräldrabalkens kapitel 14 § 8 får pengar som satts in hos bank tagas ut endast med överförmyndarens samtycke. Detta ska framgå av bankens årssaldobesked. Undantag från huvudregeln är följande:

 • Uttag av innevarande och föregående årsränta, får ske utan samtycke
 • Överförmyndarnämndens samtycke krävs inte för pengar som behöver hållas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto där pension eller lön automatiskt sätts in. Kontot ska inte, efter det att inkomst influtit och räkningar betalats, överstiga 10 000 kr.

När krävs tillstånd från överförmyndaren?

Enligt gällande lagstiftning är du som god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Förvärv av aktier.
 • Placering i försäkringar.
 • Förvärv, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt (för utförligare beskrivning, se senare avsnitt)
 • Förvärv, försäljning och pantsättning av bostadsrätt (för utförligare beskrivning, se senare avsnitt).
 • Utlåning av huvudmannens egendom
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning.
 • Arvskifte.
 • Understöd från huvudmannen till anhöriga.

Ovan avser de vanligaste förekommande handlingar som kräver tillstånd från överförmyndaren. Är du osäker på om tillstånd behövs för en åtgärd du ska företa för din huvudmans räkning, kontakta överförmyndaren.
I viktiga frågor ska du som god man/förvaltare inhämta huvudmannens samtycke, om detta är möjligt.

Samtycke från huvudmannen krävs alltid då huvudmannen vill ge bort egendom eller avstå från arv eller testamente (d v s att huvudmannen själv måste förstå innebörden av gåvan och kunna uttrycka sin vilja). Huvudmannen måste själv ombesörja gåvan/avståendet. Detta får överförmyndaren eller gode mannen inte ge samtycke till.

Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen mottar gåvor av sin huvudman. Det är även klart olämpligt att gode mannen skrivs in som förmånstagare i försäkringar eller testamente. Skulle så ske bör gode mannen omgående begära sitt entledigande från uppdraget.

Innan beslut fattas om förvaltningsåtgärd av större vikt ska överförmyndaren bereda huvudmannen och/eller dennes närstående tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust.

Omplaceringar utan krav på samtycke

Grundprincipen ska vara att placera huvudmannens tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Tillgångarna kan utan krav från överförmyndarens samtycke placeras i

 • Skuldförbindelser som har utfärdats av stat eller kommun.
 • Skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare.
 • Andelar i värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
 • Lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60 % av senaste taxeringsvärdet. 

Avveckling av huvudmannens bostad

Ibland händer det att huvudmannen måste byta bostad till t ex ett vårdboende. Innan en lägenhet avvecklas bör gode mannen/förvaltaren förvissa sig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sin bostad.

Vad beträffar lösöre i lägenheten gäller rent allmänt att lösöre som ej är till nytta för huvudmannen ska avyttras. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska dock behållas. Finns testamente som Du tagit del av bör Du kontrollera att inget lösöre ska utgå som legat till någon person. I sådant fall får lösöret ej avyttras. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar bör placeras i bankfack. Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål m m kan lämnas till förvaring eller försäljas

Det kan vara lämpligt att lösöre deponeras hos huvudmannens arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska då skriftligen förklara sig villig att förvara lösöret samt återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen skulle begära det eller när huvudmannen avlider

Gode mannen/förvaltaren ska ombesörja att fastigheten/lägenheten samt därtill hörande utrymme (t ex vindsförråd, källare) blir slutstädat. Det innebär dock inte att gode mannen/förvaltaren själv ska utföra arbetet.

Glöm ej att säga upp hyreskontraktet liksom abonnemang på bland annat el/gas, vatten, eventuellt telefon samt TV-avgift. Du ska också göra en flyttningsanmälan så huvudmannen blir skriven i rätt församling.

Åtgärder om anhörig till huvudman avlider

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren vårda dennes rätt i boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av huvudmannens egendom också gäller vid dödsboförvaltning.
Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd, till exempel om boets fastighet/bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på gode mannen/förvaltaren att ansöka om sådant tillstånd, se vidare under försäljning av huvudmannens fastighet/bostadsrätt/tomträtt. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren. Bodelning och arvskifte ska förrättas så snart som möjligt.

Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo ej heller ingåtts ska gode mannen/förvaltaren inom denna tid lämna redogörelse till överförmyndaren om anledning till att dödsboet inte har skiftats.

När gode mannen/förvaltare tar del i skiftet för den enskildes räkning ska även överförmyndarens samtycke till fördelningen inhämtas. Följande handlingar ska insändas till överförmyndaren

 • Ansökan om godkännande av arvskifte.
 • Skiftes- och bodelningshandling i original och bestyrkt kopia. Skiftet måste vara undertecknat av gode mannen/förvaltaren för huvudmannens räkning och samtliga övriga dödsbodelägare innan det inges till överförmyndaren.
 • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente om detta inte ingivits till överförmyndaren tidigare.
 • Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen fram till skiftesdagen.

Om gode mannen/förvaltaren och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs en särskild god man. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person som är villig att åtaga sig uppdraget kan lämnas.

När huvudmannen erhållit sitt arv ska bevis på detta insändas till överförmyndaren. Utbetalning ska ske till ett överförmyndarspärrat konto.

Åtgärder vid huvudmannens död

Vid huvudmannens död har du som god man/förvaltare att iaktta följande

 • Meddela anhöriga om dödsfallet samt att ditt uppdrag som god man/förvaltare har upphört.
 • Meddela överförmyndaren att huvudmannen avlidit och vem som kommer att företräda dödsboet.
 • Inlämna sluträkning till överförmyndaren inom en månad från dödsdagen. Sluträkningen ska avse perioden från den 1 januari, eller från datum om du blivit god man om du blivit god man samma år, fram till dödsdagen.
 • Snarast efter uppdragets upphörande till dödsboet överlämna de tillgångar du förvaltat.
 • Enligt gällande lagstiftning hålla räkenskaper och verifikationer som finns bevarade hos dig tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning.
 • Överlämna de räkenskaper och verifikationer som du har till dödsboet när gode mannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket i normalfallet är ett år efter dödsboets mottagande av de redovisningshandlingar som översänts av överförmyndaren. Uppdraget upphör per dödsdagen.

Någon skyldighet att ordna med begravning, göra bouppteckning etc ingår inte i ditt uppdrag. Arbetsinsatser efter dödsdagen utförs på uppdrag av dödsboet. Dödsboet kan göra anspråk på ersättning för det fall du anses ha uppsåtligt eller av grov vårdslöshet åsamkat huvudmannen skada. Då ska talan väckas inom tre år från dagen för mottagande av tidigare nämnda redovisningshandlingar. I annat fall inträder preskription, såvida inte du gjort dig skyldig till brottsligt förfarande. I sådana fall gäller preskriptionstiden för ifrågavarande brott.

Saknas anhöriga till den avlidna inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Således är det, förutom till överförmyndaren, allmänna arvsfonden som dödsfallet ska anmälas till. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm, tel. nr. 08 — 700 08 00. Redovisningshandlingar som ingivits till överförmyndaren expedieras därför till fonden när sluträkningen har granskats.

Om god man/förvaltare avlider

Du bör också känna till att om du som god man/förvaltare avlider, så är det ditt dödsbo som är redovisningsskyldigt. Se därför till att någon anhörig vet att du är god man och var du förvarar räkenskaperna för godmanskapet/förvaltarskapet. Det är viktigt att överförmyndaren omgående får meddelande om att en god man/förvaltare avlidit så att huvudmannen kan få fortsatt hjälp.  

Försäljning av huvudmannens fastighet/bostadsrätt/tomträtt

Eventuellt bor huvudmannen i egen fastighet/bostadsrätt. Denna kan behöva försäljas om huvudmannen får plats på vårdboende och inte ska bo kvar i sin bostad. Överförmyndaren ska godkänna en sådan försäljning och följande handlingar ska inkomma till nämnden innan beslut fattas:

 • Ansökan om försäljning. Den ska vara undertecknad av gode mannen och i ansökan ska skälen anges till försäljning.
 • Huvudmannens godkännande till försäljning samt godkännande av köpeskillingen. Kan huvudmannen inte ge sitt samtycke ska närmast anhöriga godkänna försäljningen istället.
 • Uppgift om var huvudmannen har sitt nya boende.
 • Köpekontrakt, både original och kopia (kopian behåller vi). Köpekontraktet ska vara undertecknat både av säljare och köpare. Observera att kontraktet ska innehålla en klausul om att försäljningen endast är giltig under förutsättning av att överförmyndaren godkänner detta.
 • Senaste taxeringsbevis för fastighet, deklarationsvärde för bostadsrätt.
 • Värderingsutlåtande som är utfärdat av värderingsinstitut eller annan sakkunnig och opartisk person, till exempel värderingsman som anlitats av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare, dock ej samma mäklare som uppdragits att sälja objektet. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader — deras utförande och användning, avkastning , fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera).
 • Om säljaren är ett dödsbo måste bouppteckning lämnas med där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare.
 • Om huvudmannen och god man/förvaltare har gemensamma intressen i fastigheten/bostadsrätten ska en utomstående god man förordnas inför transaktionen. När försäljningen är klar ska en redogörelse för försäljningen inlämnas till nämnden med bevis från bank på att de medel som erhållits är insatta på ett överförmyndarspärrat konto med avräkning utvisande eventuella lösen av lån.

Köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

I princip gäller samma sak som vid försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Dock kan det vara så att huvudmannen övertar lån från säljaren. I sådant fall ska ansökan om att uppta lån för huvudmannens räkning inges i samband med köpekontraktet. När köpet är klart ska bevis på att huvudmannen blivit lagfaren ägare till fastigheten/tomträtten inges eller bevis från bostadsrättsförening om att huvudmannen antecknats som innehavare i lägenhetsförteckningen.

Arvodesregler 

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser (12 kapitlet 16 §) har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för uppdragets fullgörande. God man/förvaltare får dock bara arvode för den del som uppdraget avser, det vill säga arvode utgår inte för "Sörja för person" om god man/förvaltare inte är förordnad i det avseendet. Arvode betalas dock ut endast om gode mannen/förvaltaren själv begär arvode. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren.

Kostnadsersättning 

Som underlag för fastställande av storleken av kostnadsersättning bör gode mannen/förvaltaren i arvodesyrkandet ange vilka kostnader som förekommit. Denna ersättning omfattar således inte kostnader för längre resor med egen bil, biljettkostnader för längre resor med allmänna kommunikationsmedel och dylikt. Sådana kostnader ska uttagas av huvudmannens medel vid tidpunkt då kostnaden uppstått. Om kostnaden kan förutses bör överförmyndarens medgivande inhämtas i förväg.

Extra arvode 

För vissa arbetsinsatser som är av engångsnatur och som är mer omfattande kan det finnas skäl att medge ett extra arvode. Arvodet utgår som timersättning. Det är därför nödvändigt att de uppgifter som utförts beskrivs noggrant och att tidsåtgången anges och motiveras. Exempel på sådana speciella uppgifter är:

 • Avveckling av bostad i samband med utflyttning.
 • Försäljning/köp av fastighet/bostadsrätt.
 • Bevakning av rätt vid boutredning och arvskifte.
 • Bevakning av huvudmannens rätt vid domstolsförhandling.

Observera att extra arvode ej utgår för städning, packning, flyttning, upphängning/sömnad av gardiner med mera. Detta ingår inte i gode mannens/förvaltarens arbete.

Arvode för extra arbetsinsatser utbetalas med 150 kr/timmen och vanligen för maximalt 10 timmar.

Beloppsgränser för arvode

För att huvudmannen själv ska betala arvodet ska huvudmannen ha en beskattningsbar inkomst på 2,65 basbelopp (116 600 kr år 2012) eller tillgångar som överstiger två basbelopp (88 000 kr år 2012). Om beskattningsbar inkomst understiger 2,65 basbelopp eller tillgångarna två basbelopp betalar kommunen arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger gängse basbelopp men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet görs en fördelning mellan huvudmannen och kommunen. Huvudmannen får då betala så mycket av arvodet som inkomsterna eller tillgångarna överstiger gängse basbelopp och kommunen betalar det som resterar.

Med beskattningsbar inkomst avses alla inkomster man betalar skatt på, till exempel pensioner, lön, räntor, utdelning på värdepapper. Eftersom till exempel bostadstillägg/bidrag, donationer, habiliteringsersättning inte beskattas medräknas inte dessa inkomster och påverkar således inte vem som ska betala arvodet. Undantag kan göras i det särskilda fallet till exempel om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen få svara för arvodet även om inkomsterna överstiger tre basbelopp.

Överförmyndaren prövar varje enskild arvodesbegäran för sig utifrån de förutsättningar som föreligger i det enskilda ärendet. Vid begäran om arvode när huvudmannen avlidit gäller andra gränser. Har huvudmannen tillgångar får huvudmannen/dödsboet själv betala arvodet till god man/förvaltare.

Sedan arvodet beslutats 

Svarar kommunen för utbetalningen. Kommunen gör också skatteavdrag, som betalas in till skatteverket. Inkomstuppgift lämnas året efter till ställföreträdaren och till skatteverket. Kommunen svarar också för inbetalning av sociala avgifter.

Överklagande

Är Du missnöjd med överförmyndarens beslut i något ärende kan Du överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag Du fick del av beslutet.

Sekretess 

Som god man/förvaltare har Du tillgång till en mängd uppgifter avseende ekonomiska och/eller personliga förhållanden om Din huvudman och dennes närstående. Sådana uppgifter ska inte lämnas vidare till obehöriga. Som obehörig anses i det här sammanhanget Din egen familj etc.

Uppdrag som god man/förvaltare faller utanför sekretesslagens tillämpning. Som god man/förvaltare är Du uppdragstagare hos enskild även om förordnandet lämnats av domstol. Dock bör samma regler tillämpas om sekretess som gäller enligt sekretesslagen. För den som arbetar eller har uppdrag inom offentlig verksamhet är det förbjudet att röja uppgifter om ekonomiska och/eller personliga förhållanden som kan skada den enskilde.

Rätt att ta del av handlingar

Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar som rör godmanskapet och som förvaras hos överförmyndaren. Samma rätt har huvudmannens närmaste anhöriga, det vill säga make, maka, sambo, barn och föräldrar. Du som god man/förvaltare har inte rätt att ta del av dessa handlingar.

Överförmyndarenhetens huvuduppgifter är

 • Tillsyn och överinseende över gode män, förvaltare och förmyndare.
 • Granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar.
 • Fastställande av arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala eller av den enskildes medel.
 • Prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra.
 • Aktualisering av förordnande av gode män och förvaltare.
 • Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare.
 • Kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar som är berörda av överförmyndarens tillsyn eller enskilda ärenden.

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare samt uppföljning av ärendena. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare. Det är överförmyndaren som kontrollerar att något av ovanstående kriterier föreligger innan ansökan skickas till tingsrätten för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Överförmyndaren lämnar då också förslag på en lämplig god man eller förvaltare. Vid byte av god man är det överförmyndaren som fattar beslut.

Ärendena initieras antingen via den sökande själv, via socialkontoret, via vård- och omsorgsförvaltningen eller via läkarintyg.

När god man ska förordnas enligt föräldrabalken 11:1, 2 och 3 är det överförmyndaren som fattar beslut. God man för FB 11:1 avser att förordna god man i förmyndares ställe, FB 11:2 avser att förordna god man om en rättshandling ska företas mellan barn och förälder eller huvudman och god man som är förordnad enligt FB 11:4, FB 11:3 avser att förordna god man vid bortovarande dödsbodelägare eller dödsbodelägare som vistas på okänd ort.

Överförmyndaren har även tillsyn över alla föräldrar som har omyndiga barn. Tillsyn sker främst genom en kontroll av den omyndiges medel när de överstiger åtta basbelopp eller när barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom. Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndaren.
Personuppgifter som lämnas till överförmyndaren behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan även avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressregister.

Senast uppdaterad: 2017-12-20