Sävsjö kommunvapen

Boende barn

Boende barn

Barn och ungdomar med funktionshinder kan i vissa fall behöva bo utanför den egna familjen. Dessa insatser kan komma i fråga först om barnet trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar där.

Behovet av annat boende kan vara orsakat av ett särskilt komplicerat funktionshinder eller av att barnet behöver en särskilt anpassad utbildning utanför hemorten och inte har möjlighet att pendla till hemmet.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar är en rättighet som finns inskriven i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 2017-03-07