Sävsjö kommunvapen

Hemtjänst

Hemtjänst

Så här söker du hjälp

Vård och omsorg i form av hemtjänst är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om hemtjänst görs till biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om flera av de olika insatserna. Kontakta biståndshandläggare.

Vem har rätt till hemtjänst? 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (vård, behandling, hemtjänst, vårdboende för äldre och funktionshindrade med mera). Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Serviceinsatser / personlig omvårdnad

Omfattningen av serviceinsatsen grundas på en bedömning av den enskildes behov vid varje tillfälle, och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Insatserna utformas i samråd med brukaren och bygger på respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmanderätt.

Avgifter inom äldreomsorgen

För hemtjänsten gäller en nivåtaxa, där även omvårdnadsinsatser är avgiftsbelagda, enligt beslut i Kommunfullmäktige 2007 11 19. Hemtjänstbeslut gäller för olika service- och omvårdnadsinsatser, och avgiftsnivån sätts efter en bedömning av hur lång tid som insatserna genomsnittligt bedöms ta. Hemtjänstavgiften beräknas enligt lagstadgade regler om maxtaxa i äldreomsorgen.

Senast uppdaterad: 2018-02-13