Sävsjö kommunvapen

Tillgänglighet - viktig fråga för kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars var temat tillgänglighet och rättigheter för funktionshindrade.Det var företrädare för rådet som jobbar med funktionshinderfrågor och kommunens personalavdelning som var på plats för att utbilda och informera kommunstyrelsen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De kom till kommunstyrelsen utifrån ett uppdrag som beslutades i kommunfullmäktige för drygt ett år sedan. Genom att vara ute och träffa personalgrupper och politiker så ges kunskap och möjlighet till samtal om denna viktiga FN-konvention och hur den kan förverkligas i Sävsjö kommuns förvaltningar.

I Sävsjö kommun finns en god tradition av att ge människor med funktionsnedsättning bra omsorg och livsvillkor. Men det är angeläget att också inom detta område ha ett ständigt förbättringsarbete och så långt möjligt se till att uppnå konventionens målsättning om att kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor som alla andra.

Vid sammanträdet togs passande nog också en rad konkreta beslut för att underlätta för funktionshindrade. Ett medborgarförslag om hiss i sporthallen fick positiv behandling. Ett köpeavtal för byggnation av gruppbostad och en tillgänglighetsguide godkändes.

Bland övriga frågor så var det störst diskussioner om styrning av kommunens bolag. Så småningom landade allt i ett enigt beslut om företagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar för kommunens helägda bolag, bostadsbolaget Sävebo, Industrifastighetsbolaget ABSI och bredbandsbolaget Savman.

Alla beslut går att läsa här.PDF

Publicerad 2017-03-09