Sävsjö kommunvapen

Tillsyn

Tillsyn

Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) har kommunen och polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.

Länsstyrelsen följer upp och utöva tillsyn över kommunernas arbete enligt alkohollagen och Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn på nationell nivå.

Tillsyn av serveringstillstånd

Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavare ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd samt att efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats.

Genom tillsyn kontrolleras att tillståndshavare och serveringsställen följer alkohollagen. Det är en förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor.

Förebyggande arbete

Syftet med det förebyggande arbetet är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav som ställs i alkohollagen. Det förebyggande arbetet sker genom utbildningar, informationsmaterial och rådgivning till dem som har eller avser att söka serveringstillstånd samt till dem som bedriver servering av och detaljhandel med folköl.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen sker genom att kommunen följer upp att tillståndshavare fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga bestämmelser. Detta sker genom uppgifter från olika myndigheter som exempelvis skatteverket och polismyndigheten. Serveringsställen som har tillstånd att servera alkohol ska dessutom årligen inlämna en restaurangrapport över mängden inköpta och försålda alkoholdrycker.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär att kommunen genomför kontroller på serveringsstället i syfte att kontrollera att gällande åldersgränser följs och att ordning och nykterhet råder samt att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med tillståndet och följer alkohollagens regler i övrigt. Tillsynsbesöken kan vara både oanmälda och i förväg inbokade.
Varje år ska minst en tillsyn genomföras hos varje tillståndshavare av serveringstillstånd.

Sanktioner - erinran, varning och återkallelse

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte uppfyller de krav som ställs eller följer de bestämmelser som gäller. Där varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd kan kommunen återkalla serveringstillståndet.

Dialog och samverkan

Genom dialog och samverkan vill vi utveckla en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller, öka kunskapen och vidga infallsvinklarna. I vår kontakt med tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd har vi ambitionen att uttrycka vikten av samsyn i arbetet, vara lyhörda och tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2017-12-22