Sävsjö kommunvapen

Registrering

Registrering

Du som säljer eller serverar livsmedel har ett ansvar att se till så att maten är säker, märkta på rätt så sätt och spårbara.

Du som ska starta en livsmedelsverksamhet ska först anmäla detta till kommunens miljöenhet. Du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan inkommit. Det är viktigt att fylla i en korrekt anmälan om registrering för att handläggningen ska gå så fort som möjligt.

Ny registrering krävs även vid ändrade ägarförhållanden för befintlig verksamhet eller ägarbyte för befintlig verksamhet. Detta måste göras eftersom den tidigare registreringen är knuten till föregående livsmedelsföretagare. Exempel på ändrad ägarförhållanden kan vara byte av företagsform från handelsbolag till aktiebolag.

Tillfällig registrering

Ibland ordnas evenemang där man tillfälligt serverar livsmedel till exempel i samband med marknader. För denna typ av hantering kan ett tillfälligt registreringsbevis behövas.

Som regel accepteras endast ett begränsat sortiment av livsmedel som inte är så känsliga. Tänk först noga igenom hur försäljning eller servering skall gå till och ansök sedan hos kommunen.

Upphörande av verksamhet

Om du av någon anledning ska upphöra med din verksamhet ska du meddela det till oss. Om du inte meddelar oss kommer du att få betala årlig kontrollavgift även i fortsättningen. Tänk därför på att meddela oss så snart som möjligt när du slutar med din verksamhet. Det räcker alltså inte med att den som ska ta över verksamheten anmäler övertagandet.

Avgifter

Registrering
En avgift för registrering tas ut enligt gällande taxa.

Livsmedelskontroll
Tillsynsmyndigheten är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för sin kontroll. Beslut om årlig kontrollavgift fattas separat, utifrån de uppgifter om verksamhetens inriktning och omfattning som lämnats i anmälan.

Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör i slutet av det år som du meddelar att du upphör med din verksamhet. Kontrollavgiften betalas årsvis. Om du till exempel har haft en registrerad livsmedelsverksamhet som du upphör med i februari 2015, måste du ändå betala hela den årliga kontrollavgiften för 2015. Därför gäller det att meddela oss snarast när din verksamhet upphör.

Andra tillstånd kan krävas

Observera att även andra myndigheter kan ställa krav på lokalen:

  • Bygglov kan krävas för nybyggnationer och ändringar i en lokal.
  • Yrkesinspektionen bevakar att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs.
  • Tekniska kontoret kräver i vissa fall att fettavskiljare installeras.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges centrala tillsynsmyndighet när det gäller livsmedelsfrågor. För dig som hanterar livsmedel finns mycket information på deras webbplats.

Tobakslagen

Från den 1 juni 2005 skärps lagstiftningen vilket innebär rökförbud på alla serveringar.

För mer information se "försäljning av tobak".

Köldmedier

Miljö- och byggenheten har tillsynen över anläggningar med en köldmediemängd som överstiger tio kilo.

Buller och luktstörningar

Den som bedriver en verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Arbetsmiljöverket

Kontakta Arbetsmiljöverket när det gäller regler kring arbetsmiljön. För aktuell lagstiftning, se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar, AFS. Dessa finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Vatten och avlopp

För att undvika påverkan på livsmedel ska en fettavskiljare oavsett storlek placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet ska ha god luftväxling och bör vara utrustat med vatten och avlopp. Tömning får inte ske genom utrymme där livsmedel bereds eller förvaras. Tekniska förvaltningen på Sävsjö kommun kan ge mer information om din planerade verksamhet kräver fettavskiljare.

Bygglov

I Sävsjö kommun  ska du kontakta miljö- och byggenheten när det gäller frågor kring bygglov och bygganmälan. Frågor kring tillgänglighet (exempel handikapptoalett) och ventilation hör också dit.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har hand om frågor kring serveringstillstånd, utskänkning av alkohol på restaurang etcetera.

Avfall och renhållning

Kontakta tekniska förvaltningens avfallsansvarige när det gäller frågor om avfallshantering, tömningsintervall, kärlstorlek etcetera.

Senast uppdaterad: 2017-04-10