Sävsjö kommunvapen

Livsmedelshygien

Livsmedelshygien

Nya regler om hygien och om offentlig kontroll

Nya regler om hygien och om offentlig kontroll skall tillämpas från 1 januari 2006.

De nya reglerna är resultatet av en översyn inom EU i syfte att samordna, förenkla och uppdatera befintliga EG-regler i fråga om hygien och kontroll av livsmedel och att samtidigt förbättra säkerheten för konsumenten. Översyner har resulterat i två EG-förordningar om hygien som främst riktar sig till verksamheter som hanterar livsmedel och två EG-förordningar om offentlig kontroll som riktar sig till tillsynsmyndigheterna. Eftersom EG-förordningar aldrig omarbetas till nationella föreskrifter gäller samma regler inom hela EU.

Några av nyheterna

I de nya hygienförordningarna tydliggörs företagens ansvar för att livsmedlen är säkra. Företagarna skall följa regler i fråga om hygien (god hygienpraxis) och göra upp kontrollplaner som bygger på HACCP-principer. Branschriktlinjer för hygienisk praxis och hur HACCP kan tillämpas är viktiga redskap i detta arbete.

De nya reglerna är - i jämförelse med befintligt regelverk - mer inriktade på de mål som ska nås och ger företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målet, som är säkra livsmedel. I vissa fall är de nya reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar. Kontrollförordningen innebär så stora ändringar i inriktningen att man kan tala om ett paradigmskifte. De fokuserar på systemtillsyn, det vill säga granskning och bedömning av företagens egna kvalitetsstyrningsrutiner och kontrollsystem som hygienplaner och HACCP-planer. Detta skiljer sig från traditionell tillsyn som innebär att tillsynsmyndigheterna i huvudsak granskar pågående verksamhet och kontrollerar färdiga livsmedel.

De nya EG-förordningarna

Hygien

Europaparlamentets och rådet (EG) nummer 852/2004 om livsmedelshygien (gäller alla slag av livsmedel).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (kompletterar reglerna i förordning 852/2004).

Kontroll

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nummer 882/2004 om offentlig kontroll av foder och livsmedel (gäller alla slag av livsmedel).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 854/2004 om särskilda regler för kontroll av livsmedel av animaliskt ursprung (kompletterar reglerna i förordning 882/2204).

Principer för livsmedelslagstifting

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstifning, om inrättande av Europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden som gäller livsmedelssäkerhet (definitioner av begrepp som används i hygien- och kontrollförordningarna, visa grundläggande krav i fråga om säkra livsmedel, spårbarhet med mera).

Förordningen om livsmedelshygien (förordning (EG) nummer 852/2004

Grundläggande hygienkrav för alla slag av livsmedel har samlats i denna förordning. Nytt i jämförelse med nu gällande regler om egentillsyn, livsmedelslokaler, hantering, personalhygien med mera är att företagens ansvar i fråga om säkra livsmedel tydliggörs. Företagarna skall följa regler om hygien (god hygienpraxis) och göra upp kontrollplaner som bygger på HACCP-principer. Branschriktlinjer för hygienisk praxis och hur HACCP kan tillämpas är viktiga redskap i detta arbete.

Förordningen riktar sig till alla utöver någon form av verksamhet i något led i livsmedelskedjan, från primärproduktion av livsmedel till lagring, transport, försäljning eller tillhandahållande till konsument. I förordningen går alla dessa olika verksamheter under den gemensamma beteckningen "livsmedelsföretag".

Förordningen omfattar inte primärproduktion för användning inom privathushåll samt beredning, hantering och lagring av livsmedel för konsumtion inom privathushåll. Den gäller inte försäljning av mindre mängder primärprodukter, eftersom sådan försäljning ska regleras via nationella regler.

Primärproduktion

Inom animalieområdet finns idag visa hygienkrav i fråga om leden före slakt eller mjölkning. Nu regleras alla former av primärproduktion. Dit räknas uppfödning av livsmedelsproducerande djur inklusive mjölkning, fiske och fiskodling, odling av vegetabiliska livsmedel samt jakt, bär och svampplockning. Primärproducenter som jordbrukare och djuruppfödare, måste följa uppställda hygienkrav och föra journaler, men de behöver inte tillämpa HACCP. Deras verktyg för kvalitetsstyrning blir istället riktlinjerna för god hygienpraxis. Därför innehåller förordningen 882/2004 rekommendationer om vad dessa bör innehålla. Även primärproducenter ska registreras och deras producentansvar är lika tydligt som för övriga livsmedelsföretagare.

Senast uppdaterad: 2017-04-10