Sävsjö kommunvapen

Köldmedier

Köldmedier

Vad är en f-gas?

F-gas står för en konstgjord gas som bland annat innehåller flour. Den kemiska beteckningen för flour är F, alltså f-gas. I värmepumpnade tekniker så som värmepumpar och kylmaskiner används ett köldmedium. Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser. När dessa f-gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten.

Skillnaden är dock att vissa av f-gaserna är betydligt mycket starkare växhusgaser än koldioxid. Exempelvis ger ett utsläpp på ett kilo av köldmediet R404A, ett lika stort bidrag till växthuseffekten ett utsläpp av 3922 kilo koldioxid. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har EU kommissionen beslutat att införa f-gasförordningen.

 

Lagstiftning

Den 1 januari 2015 trädde den nya europeiska f-gasförordningen EU/5172014 i kraft och ersatte då den gamla förordningen EG/842/2006.
Den 1 januari 2017 trädde den nya svenska f-gasförordningen SFS 2016:1128 i kraft och ersatte då den gamla svenska förordningen SFS 2007:846.
EU/517/2014 utgör basen för f-gaslagstiftningen inom EU och varje medlemstat kompletterar sedan med sin egen nationella lagstiftning. Den nationella lagstiftningen får inte strida mot den europeiska lagstiftningen men den får ställa särkrav så länge dessa inte hindrar den fria rörligheten av produkter och arbetskraft inom EU. SFS 2016:1128 innehåller alltså endast de svenska särkravden inom f-gasområdet och hänvisar i övrigt till EU/517-2014.

 

Vilka är de viktigaste förändringarna i och med den nya europeiska f-gasförordningen?

 • inför nya regler kring läcksökningsrutiner- och kontrollintervall
 • inför bestämmelser om begränsning i användning, återvinning och destruktion av f-gaser
 • föreskriver villkor för placering av produkter på marknaden som innehåller f-gaser
 • inför regler för successiv nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser
 • inkluderar kylenheter i lastbilar och släp över 3,5 ton

 

Kontrollintervallen för den periodiska läcksökningen - vad är det som gäller idag?

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Ett av de områden som påverkas direkt är läcksökningsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kilo ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e. För hermetiskt sluten utrustning (som är märkt som sådan) gäller krav på periodisk läckagekontroll om fyllnadsmängden motsvarar 10 ton CO2e eller mer.

 • 5 ton CO2e eller mer - minst var 12:e månad (10 ton CO2e eller mer för hermetiskt slutet system)
 • 50 ton CO2e eller mer - minst var 6:e månad
 • 500 ton CO2e eller mer - minst var 3:e månad

Utöver detta gäller att system med 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med fast monterad läckagevarningssystem. Då det finns läckagevaringssystem monterat får läcksökningsintervallet dubblas från 3 till 6, från 6 till 12 och från 12 till 24 månader.

 

Årsrapportering

För en anläggning ska alla aggregat på 3 kilo eller mer och som har krav på periodisk läckagekontroll räknas med. Blir den sammanlagda fyllnadsmängden för dessa aggregat 10 kilo eller mer ska en årsrapport skickas in till kommunen.

 • Krav på läckagekontroll har alla aggregat på 3 kilo och mer om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer.
 • Inga aggregat under 3 kilo finns krav på att rapportera.*
 • Inga aggregat under motsvarande 5 ton CO2e finns krav på att rapportera.

* Aggregat under 3 kilo och motsvarande 5 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen från och med 1 januari 2017. 

 

Installation och skrotning

Myndighetsförvaltningen ska i god tid informeras innan ett aggregat installeras eller konveteras med mer än 10 kilo köldmedia. Vi har då möjlighet att ge synpunter på exempelvis val av köldmedia. Det är varje enskilt aggregats mängd av köldmedia som avgör om rapportering behöver göras och inte anläggningens totala köldmediemängd.

Verksamhetsutövaren ska även informera myndighetsförvaltningen om ett aggregat skrotas. Information om installation och skrotning ska lämnas senast 31 mars efterföljande år.

 

MSA (Miljö Sanktions Avgift) när kan det dömas ut?

Operatören (ägaren, brukaren) har ansvaret för anläggningen och ska se till att uppfylla kraven. Företaget som utför ingrepp i köldmediesystem med f-gaser ska uppfylla kraven på certifiering.

 • Genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor.
 • Genom att inte ha installerat system för upptäckt av läckage där så krävs, ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor.
 • Genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift betalas med 2000 kronor.
 • Genom att inte informera (föranmälan) tillsynsmyndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor.
 • Genom att vara försenad med att lämna in årsrapport till den behöriga myndigheten ska en miljösanktionsavgift betalas med 1000 kronor.
 • Genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering ska en miljösanktionsavgift betalas
  1. med 3000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk person eller en ideel förening, och
  2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk person om inte är en ideell förening.

Senast uppdaterad: 2017-04-24