Sävsjö kommunvapen

Anmälan

Anmälan

En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Anmälan enligt miljöbalken bör innehålla följande:

 • Administravia uppgifter (namn, kontaktperson, organisationsnummer, fastighetsbeteckning etc)
 • Organisationsbeskrivning med ansvarsfördelning
 • Gällande beslut och råd för verksamheten
 • Hänsynsreglernas efterlevnad
 • Situationsplan med områdesbeskrivning (bifoga ritningar)
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Produktions- och driftmetoder
 • Processbeskrivning
 • Produktionskapacitet
 • Kemikaliehantering (Använd årlig mängd, bifoga aktuella varuinformationsblad, användningsområden, förvaringen av kemiska produkter)
 • Avfallshantering (Farligt avfall som uppkommer, årliga mängder farligt avfall som uppstår, förvaringen av farligt avfall, transportör och mottagare och om giltiga tillstånd finns, övrigt avfall som uppkommer.)
 • Utsläpp till vatten (ledningar och utsläpp till avlopp, bifoga ritning samt beskrivning av eventuell reningsanläggning)
 • Utsläpp till luft (utsläppskällorna till luft, beskrivning av eventuell reningsanläggning, bullerstörningar, beskrivning av bullerdämpande åtgärder)
 • Förslag till kontrollprogram (beskrivning av kontroller och journalföring, provtagningar, skötselrutiner, mätningar)
 • Övrigt som kan påverka hälsa och miljö

Senast uppdaterad: 2017-04-10