Sävsjö kommunvapen

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och består av 9 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Några av kommunstyrelsens uppgifter

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
  • Utveckling av den lokala demokratin
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
  • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
  • Samordna frågor som rör de kommunala företagen
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
  • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden
  • Utgöra Krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap

Sammanträdesdatum 2018

9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 4 september,             2 oktober, 6 november, 4 december

Sekreterare, telefon 0382-152 04

Kallelser och protokoll från kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 2017-12-21