Sävsjö kommunvapen

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den kommunala verksamheten. Revisorerna prövar också de förtroendevaldas ansvarstagande.  Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisorerna ska därför opartiskt, sakligt och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder och beredningar.

Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig, om den interna kontrollen är tillfredställande och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorernas bedömningar redovisas i granskningsrapporter. Ansvarsprövningen redogörs i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i samband med bokslutet och årsredovisningen. Revisorerna bedömer om ansvarsfrihet ska tillstyrkas, avstyrkas eller om anmärkning ska riktas.  

Kommunrevisionen


Telefon

Björn Svensson, Stockaryd

Ordförande

0723-141240

Lisbeth Johansson, Sävsjö

1:e vice ordförande

0702-014157

Thomas Wilhelmsson, Vrigstad

Ledamot

0767-780285

Kenneth Ohlsson, Sävsjö

Ledamot

0702-256295

Kenneth Pettersson, Stockaryd

Ledamot

0708-905623

Senast uppdaterad: 2017-03-07