Sävsjö kommunvapen

VA-enheten

VA-enheten

Att förse Sävsjö kommuns invånare med dricksvatten av högsta kvalitet och en fungerande renhållning till bästa pris är några av va-enhetens huvuduppgifter.

Vatten- och avloppshanteringen i Sävsjö kommun sker i kommunal regi, men verksamheten finansieras inte med skattemedel utan via va-avgiften som alla brukare betalar separat. Även renhållningen, som sköts på entreprenad av ett externt företag, har en egen taxa som debiteras separat.

Enhetens verksamhet styrs naturligtvis av lokala politiska beslut, men också av en mängd nationella lagar och regler som kontrolleras av en rad tillsynsmyndigheter.

Dricksvattnet tas från flera olika råvattentäkter i kommunen. En viktig del av arbetet handlar om att skydda vattentäkterna från föroreningar. När vattnet väl pumpats upp och ska fördelas till fastigheterna via enhetens ledningsnät måste det vara drickbart. Därför sker kontinuerlig rening i vattenverk genom filtrering, klorering och belysning av UV-ljus.

När dricksvattnet har förbrukats återgår det till naturen via avloppsreningsverken, lika det i Djupadal utanför Sävsjö, som är det nyaste i kommunen och som erbjuder en toppmodern process.

I den politiskt beslutade va-planen finns redan angivet hur Sävsjö kommun de kommande åren ska arbeta för att ytterligare säkra och förbättra verksamheten. Utöver ett löpande underhåll av befintligt nät ska det fram till år 2016 genomföras två större projekt:

 • Samtliga fastigheter i det så kallade omvandlingsområdet kring Vallsjön ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
 • Försörjningen av dricksvatten till Sävsjö tätort ska tryggas genom ett reservvattenavtal med Vetlanda Energi och Teknik AB. Detta kommer att resultera i att en grävd ledning dras från vattentäkten i Landsbro.

Parallellt med dessa arbeten pågår ett projekt där möjligheterna till hushållsnära insamling av papper och förpackningar undersöks.

Utöver den egna verksamheten ansvarar va-enheten även för provtagning och underhåll av Familjebadets anläggning.

Klara fakta om  va- och renhållningsenheten

 • 4600 sopkärl
 • 2100 ton hushållsavfall per år
 • 70 ton grovavfall per år
 • 30 ton farligt avfall per år
 • Vattenverk
 • Avloppsreningsverk
 • Pumpstationer
 • 840000 kubikmeter dricksvatten
 • 30 mil va-ledningar
 • 8 heltidsanställda (1 chef, 1 projektledare och 6 driftstekniker)

Senast uppdaterad: 2017-03-07