Sävsjö kommunvapen

Gata/Park-enheten

Gata/Park-enheten

Enheten för gator, vägar och torg har ett brett arbetsfält som till viss del förändras med årstiderna.

Sommarhalvåret ägnar man sig främst åt underhåll av parker, gräsytor och lekplatser, asfalteringsarbeten och nybyggnation av cykelvägar. Man kontrollerar också att häckar är klippta i rätt höjd och att samhällenas hundlatriner är tömda, för att ta några exempel.

Vintertid består arbetet till största delen av snöröjning och halkbekämpning, även på ett stort antal enskilda vägar. Som boende i kommunen kan man hämta sandpåsar för privat bruk. Julbelysning i samhällena och en representativ gran på torget tillhör också ansvarsområdena.

Under hela året arbetar man med att se över trafiksäkerheten i samhällena. Att döma av Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och skador i trafiken, STRADA, har Sävsjö kommun en mycket positiv utveckling, med ett lågt antal skador och olyckor. Trots det inleds under år 2012 ett omfattande arbete med att skylta om alla gator när 50-hastigheten byts mot 40- eller 60-skyltar i syfte att ytterligare öka säkerheten.

På det regionala planet arbetar man i Trafiksäkerhetsgruppen på Höglandet, där representanter från polis, räddningstjänst, Trafikverket och NTF deltar. År 2012 får enheten också utökade befogenheter att bötfälla felparkerade bilar, ett arbete som sker i samarbete med ett lokalt placerat väktarföretag.

Verksamheten är helt skattemedelsfinansierad och den största beställaren är va-enheten som man utför vatten- och avloppsledningsarbeten åt. Utifrån översiktsplanen ansvarar utvecklingsavdelningen för den strategiska planeringen, men genomförandet sköts sedan av tekniska förvaltningen.

Klara fakta om gata/park-enheten

  • 28 lekplatser
  • 90 km gator
  • 3300 gatubelysningar
  • 300 km enskilda vägar
  • 30 km gång- och cykelbanor
  • 42 hektar grönytor
  • 9 hektar planteringar
  • 117 hektar naturmark
  • Djurkyrkogården utanför Sävsjö tätort
  • 15 anställda inklusive enhetschef

Senast uppdaterad: 2017-03-07