Sävsjö kommunvapen

Vår organisation

Vår organisation

Räddningstjänstens organisation består av en räddningschef och en brandman/materialförvaltare som är heltidsanställda, samt  de operativa styrkorna i Sävsjö och Stockaryd som består av deltidsbrandmän.

I Sävsjö finns  tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.

I Stockaryd finns tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.

I kommunen finns också en insatsledare i beredskap dygnet runt. Insatsledarens uppgift är att vid större insatser samordna de olika styrkor som kan tänkas komma till olycksplatsen. Inom höglandet, där Sävsjö kommun ingår, finns dessutom en brandingenjörsberedskap som delas av höglandskommunerna. Brandingenjören har som främsta uppgift att vid större och långvariga insatser sköta den strategiska ledningen, det vill säga att fördela de resurser som finns på höglandet för att uppnå en så hög effektivitet som möjligt.

Myndighetsnämnden är kommunens räddningsnämnd.

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommun skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser, för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Skyldighet för staten eller kommun att göra en räddningsinsats föreligger endast, om det finns behov av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

Räddningstjänsten eftersträvar att så långt det är möjligt ha en beredskap så att alla boende i kommunen ska få hjälp inom kortast möjliga tid. Räddningstjänsten arbetar även i förebyggande syfte bland annat med tillsyn av verksamheter och granskning av brandskyddet i samband med bygglovsärende samt med utbildning.

Senast uppdaterad: 2017-03-07