Sävsjö kommunvapen

Utökning av kvarteret Trucken

Utökning av kvarteret Trucken

Sävsjö Transport är ett åkeri som är i behov av större tomt. Denna plan syftar till att utöka tomten. Den föreslås bli utökad med intilliggande allmän platsmark (gata och natur) samt med mark i nordväst och sydväst, som tidigare inte varit planlagd. På så sätt kan tomten utökas så att den tillgodoser de behov som Sävsjö Transport har.

Planförslaget har varit föremål för samråd och granskning.
Detaljplanen har behandlats av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft

Ladda ner handlingarna nedan

Senast uppdaterad: 2017-03-07