Sävsjö kommunvapen

Södra Industriområdet, Eksjöhofgård 7:1

Södra Industriområdet, Eksjöhofgård 7:1

Området som berörs av detaljplaneförslaget planerades för 20 år sedan i syfte att hålla beredskap för industrietableringar. Delar av det då planerade området har byggts ut med gator och tomtberedning. Det nu berörda området är i stort sett oexploaterat.

Med anledning av etablering av en ny fabriksanläggning, krävs en ny kvartersutformning

Planförslaget syftar även till att skapa en ny utfart mot väg 761.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2010-06-21 och har vunnit lagakraft.

Ladda ner detaljplanehandlingarna här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07