Sävsjö kommunvapen

Slättsjön Vrigstad

Slättsjön Vrigstad

Tillstånds och myndighetsnämnden har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplanen vid Slättsjön i Vrigstad.

Detalplaneförslaget har varit utställt och sista dagen för yttrande var den 21 december 2007.

Efter att inkomna yttrande sammanställts, har planförslaget presenteras för politisk behandling.

ommunfullmäktige har antagit detaljplanen. Kommunfullmäktiges beslut är överklagat till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslut ej bifallit överklagan. Länsstyrelsens beslut har överklagats till regeringen.

Regeringen har avslagit överklagan och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft.

Följande handlingar kan du ladda ner:

Senast uppdaterad: 2017-03-07