Sävsjö kommunvapen

Sibbarp 1:18 med flera

Sibbarp 1:18 med flera

I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde. Tidigare har ett detaljplaneförslag upprättats för Torsets by och Vallsjöbaden med flera fastigheter. Detta detaljplaneförslag hanterar det så kallade Solviksområdet på Sibbarp 1:18 med flera fastigheter.

Länsstyrelsen har också förelagt kommunen att lösa avloppsfrågan så att råvatten från Vallsjön säkras. För att underlätta detaljplaneprocessen har ett planprogram upprättats som anger de områden som bör detaljplaneläggas. Programmet har presenterats för berörda sakägare.

Detaljplanen för Sibbarp 1:18 med flera fastigheter antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17.

Förslaget har vunnit laga kraft

Senast uppdaterad: 2017-03-07