Sävsjö kommunvapen

Saturnus

Saturnus

Aktuellt område är beläget centralt i Sävsjö. Inom berörd del av kvarteret finns saneringsmogen mark. Gällande detaljplan och tomtindelning är från år 1933. De kan inte betraktas som aktuella och bör därför ändras respektive upphävas.

Förslaget till detaljplan för del av kvarteret Saturnus, har varit utställt för samråd till och med den 9 juni 2014.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2014-09-15 och planen vann laga kraft 2014-10-16

Senast uppdaterad: 2017-03-07