Sävsjö kommunvapen

Kvickaliden

Kvickaliden

Syftet med planen är att lämplighetspröva befintlig markanvändning, klargöra och skapa byggrätter samt anpassa gatumarkens utformning och utbredning.

Detaljplanen ska långsiktigt legalisera vad marken får användas till, kvartersgränsernas lägen och byggnaders utformning och placering. Mark som behövs som allmän platsmark/gata redovisas.

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2015-09-21 och planen vann laga kraft 2016-01-18.

Senast uppdaterad: 2017-03-07