Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Sutaren

Kvarteret Sutaren

Planens syfte är att utöka tomten för befintlig skola/förskola i Sävsjö. Detta sker genom att intilliggande mark ändras från park/plantering till kvartersmark förskola.

Detaljplaneförslaget har varit utställt mellan 2010-10-11 till och med 2010-11-08.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft den 21 mars 2011.

Ladda ner handlingarna här:

Senast uppdaterad: 2017-03-07