Sävsjö kommunvapen

Kvarteret Ställverket och kvarteret Tällevad

Kvarteret Ställverket och kvarteret Tällevad

I syfte att möjliggöra fastighetsreglering där allmän platsmark kan övergå till tomtmark, har ett förslag på förändring av gällande detaljplan tagits fram.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2012-09-17 och vunnit laga kraft.

Här nedan kan du ladda ner detaljplanehandlingarna:

Senast uppdaterad: 2017-03-07