Sävsjö kommunvapen

Hillarp 1:4 och 1:5

Hillarp 1:4 och 1:5

I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde. Tidigare har ett detaljplaneförslag upprättats för Torsets by och Vallsjöbaden med flera fastigheter. Detta detaljplaneförslag hanterar fastigheterna Hillarp 1:4 och 1:5.

Länsstyrelsen har också förelagt kommunen att lösa avloppsfrågan så att råvatten från Vallsjön säkras. För att underlätta detaljplaneprocessen har ett planprogram upprättats som anger de områden som bör detaljplaneläggas. Programmet har presenterats för berörda sakägare.

Detaljplanen för Hillarp 1:4 och 1:5 antogs av kommunfullmäktige 2014-11-17.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad: 2018-02-06