Sävsjö kommunvapen

Hägnen del I

Hägnen del I

Skiss över detaljplanen för hägnen del 1

Efterfrågan på tomtmark för bostäder i mera attraktiva lägen, har ökat. Detta har föranlett detaljplanearbete på flera platser som är intressanta ur exploateringssynpunkt.

Detaljplanen på Hägnen del I, har fastställts och byggnation av enbostadshus har påbörjats.Senast uppdaterad: 2017-03-07