Sävsjö kommunvapen

Gäddan 12

Gäddan 12

Bostadsbyggnaden på fastigheten Gäddan 12 i Sävsjö är nerbrunnen.

Tomtens läge nära Genomfartsvägen samt dess utformning (skafttomt) gör att kommunen gör bedömningen att nuvarande markanvändning bör ändras.

I gällande detaljplan är området reglerat för bostadsändamål vilket föreslås ändras till allmän platsmark- natur. För att ta bort fastigheten och kunna fastighetsreglera området till intilliggande grönområde måste detaljplanens markanvändning ändras till allmän platsmark.

Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande.

Samrådstiden pågick fram till och med 2013-02-11.
Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2013-04-22.

Senast uppdaterad: 2017-03-07