Sävsjö kommunvapen

Fabriken

Fabriken

Aktuellt område är centralt beläget i norra delen av Sävsjö och väster om järnvägen. Eftersom befintlig verksamhet behöver utvidga måste berörd fastighet Fabriken 3 utökas med tomtmark i söder, Fabriken 4. En förutsättning för sammanläggning av fastigheterna är att gällande tomtindelning upphävs, vilket är syftet med denna plan. I samband med planläggningen föreslås vidare att industrimarken i norra delen av fabriken ändras till naturområde.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2014-12-15. Planen vann laga kraft 2015-01-15


Senast uppdaterad: 2017-03-07