Sävsjö kommunvapen

Eksjöhovgård 7:4 m.fl.

Eksjöhovgård 7:4 m.fl.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Eksjöhovgård 7:4 m.fl. 2016-03-21. Planen vann laga kraft 2016-04-25.

Aktuellt område är beläget omedelbart öster om Sävsjö samhälle och utmed gamla Häradsvägen mot Vallsjö kyrka. I kommunens gällande översiktsplan har aktuellt område pekats ut som lämpligt för nya bostäder samt som tomtreserv för framtiden. 

Utbyggnad av infrastruktur såsom gata, vatten- och avlopp bedöms påbörjas hösten 2016. Om ni är intresserade av att köpa tomt av kommunen kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Ytterligare upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten 
telefon 0382-152 00.

För aktuellt område har även ett illustration i form av ett gestaltningsprogram tagits fram. I materialet redovsisas tilltänkta tomter. Observera att byggnader och tomters utformning i materialet endast är en illustration och inget bindande avseende utformning, antal våningar etc.

Senast uppdaterad: 2017-03-07