Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl

Detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun antog den 20 juni 2016 detaljplan för Vallsjöbaden, Torset 2:6 m.fl.

Område är beläget ca 5 km öster om Sävsjö centrum. I kommunens översiktsplanering har Vallsjöområdet pekats ut som ett förtätningsom-råde. Det gäller i första hand områdena i sydvästra delen av sjön. Bak-grunden är att det är här som det är mest exploaterat och störst problem med enskilda avlopp.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Sävsjö kommun har för avsikt att försälja tomter till arrendeinnehavare. Kommunfullmäktige har därför beslutat om en prismodell för beräkning av tomtpris som ligger till grund för prissättning av tomterna. När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning och försäljning av tomter genomföras. Sävsjö kommun har ansökt om fastighetsbildning för att avstycka befintliga tomter. Preliminär bedömning är att försäljning av de avstyckade tomterna kan inledas 2017.

Kommunfullmäktige har även beslutat om nivåer vid fortsatt arrende.

Du kan ladda ner prismodell och riktlinjer för arrende här:

Senast uppdaterad: 2018-02-06