Sävsjö kommunvapen

Beslutade detaljplaner

Beslutade detaljplaner

När en detaljplan har vunnit laga kraft, det vill säga blivit beslutad, kan du ta del av dessa under denna rubrik.

Detaljplanerna presenteras med en översiktlig beskrivning och med länkar till planbeskrivning och detaljplanekarta. I några fall finns också miljökonsekvensbeskrivning.

Du når också samtliga gällande planer via den inbäddade kartan. Zooma och panorera med musen och klicka på ett markerat område för mer information. Använd sedan länken "Mer information" för att öppna detaljplanen.

Vill du se ytterligare material som legat till grund för antagandet av planen, är du välkommen att kontakta oss.

Söker du äldre planer som fastställts eller antagits tidigare, finns även dessa att tillgå hos oss.

I kartan nedan finns de gällande planerna. Du zommar och panorerar med musen. Klicka inom en markering så visas en del info om den aktuella planen. Klicka sedan på länken för att ta fram denna.

Sävsjö tätort

 • Biogasanläggning i Sävsjö

  Planens syfte har varit att skapa förutsättningar för biogastillverkning, rötning, uppgradering samt lagring av och tankställe för biogas i anslutning till Djupadalsverket i Sävsjö.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Eksjöhovgård 7:4 m.fl.

  Aktuellt område är beläget omedelbart öster om Sävsjö samhälle och utmed gamla Häradsvägen mot Vallsjö kyrka. I kommunens gällande översiktsplan har aktuellt område norr om Häradsvägen pekats ut som lämpligt för nya bostäder samt som tomtreserv för framtiden.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Fabriken

  Området är centralt beläget i norra delen av Sävsjö och väster om järnvägen

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Gäddan 12

  Bostadsbyggnaden på fastigheten Gäddan 12 i Sävsjö är nerbrunnen. Tomtens läge nära Genomfartsvägen samt dess utformning (skafttomt) gör att kommunen gör bedömningen att nuvarande markanvändning bör ändras.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hillarp 1:4 och 1:5

  I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hägnen del I

  Detaljplanen på Hägnen del I, har fasställts och byggnation av enbostadshus har påbörjats.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Hägnen del II

  Detaljplanen för Hägnen del II, har föranletts av ett stort intresse av ytterligare tomtmark i attraktivt läge.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Bleckslagaren

  I gällande detaljplan tillåts byggnader i två våningar med vind. Förslaget innebär att det blir tillåtet med en byggnadshöjd på fem våningar.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Kopparslagaren

  Det är angeläget att få fram attraktiv tomtmark för nya bostäder i Sävsjö.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Skatan - ändring genom tillägg

  Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för kvarteret Skatan

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Storken

  I syfte att undersöka möjligheten till förtätning och skapande av attraktiv bostadsmark, har ett förslag på ändring av markanvändningen i kv Storken tagits fram.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Ställverket och kvarteret Tällevad

  I syfte att möjliggöra fastighetsreglering där allmän platsmark kan övergå till tomtmark, har ett förslag på förändring av gällande detaljplan tagits fram.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Sutaren

  Planens syfte är att utöka tomten för befintlig skola/förskola i Sävsjö. Detta sker genom att intilliggande mark ändras från park/plantering till kvartersmark förskola.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvarteret Taggsvampen

  Med avsikt att utöka kvartersmark intill tre fastigheter i kvarteret Taggsvampen, presenteras ett planförslag som möjliggör att överföra mark till dessa tomter.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Kvickaliden

  Området Kvickaliden har inte tidigare varit detaljplanelagt.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Omlastaren 1 m.m

  Området är beläget i anslutning till stambanan strax norr om Sävsjö centrum. Bakgrunden till planförslaget är att Sävsjö Trähus AB avser att utöka sin industrimark för att utveckla verksamheten.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Plantskola i Sävsjö

  I syfte att tillskapa en tomt för plantskola i Sävsjö, har ett förslag till detaljplan tagits fram. Området är belägen väster om Sävsjö Brandstation på fastigheten Sävsjö 12:2.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Saturnus

  Området är beläget i centrala Sävsjö

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Sibbarp 1:18 med flera

  I kommunens översiktsplan har Vallsjöområdet utpekats som ett förtätningsområde.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Smörblomman

  Detaljplanens syfte är att i kvarteren Smörblomman och Backsippan, "ta bort" parkmark och möjliggöra utökning av tomtmark för den fastighetsägare som är intresserad.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Sturevallen

  Området är tänkt att innehålla både bostäder och annan verksamhet.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Södra Industriområdet, Eksjöhofgård 7:1

  Området som berörs av detaljplaneförslaget planerades för 20 år sedan i syfte att hålla beredskap för industrietableringar. Delar av det då planerade området har byggts ut med gator och tomtberedning. Det nu berörda området är i stort sett oexploaterat.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Södra Industriområdet - tillägg detaljplan

  Ändring genom tillägg gällande detaljplan för utvidgning av Södra Industriområdet

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Tällevad II

  Tällevad II är beläget väster om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är ett väl lämpat förtätningsområde för bostäder. Syftet med planen är att skapa attraktiv och central tomtmark.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Tällevad III

  Tällevad III är beläget norr om det nuvarande Tällevadsområdet. Området är väl lämpat för bostadsbyggande och är en naturlig förlängning av Tällevadsområdet. Syftet med planen är att skapa attraktiv och naturnära tomtmark.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Utökning av kvarteret Trucken

  Sävsjö Transport är ett åkeri som är i behov av större tomt. Denna plan syftar till att utöka tomten. Den föreslås bli utökad med intilliggande allmän platsmark (gata och natur) samt med mark i nordväst och sydväst, som tidigare inte varit planlagd. På så sätt kan tomten utökas så att den tillgodoser de behov som Sävsjö Transport har.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Stockaryd

 • Järnvägsområdet Stockaryd

  Järnvägen genom Stockaryd har betytt mycket ända sedan 1860-talet.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Ändring av Råvaruterminalen

  Den detaljplan som gäller för området vid råvaruterminalen i Stockaryd, föreslås ändras i de delar som avser bygglovskrav för terminaländamål.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Vrigstad

 • Slättsjön, del av Lundby 2:19

  Kommunen har tidigare köpt in fastigheten Vrigstad 3:36. Tomten används för bilparkering i anslutning till äldreboendet Göransgården. Äldreboendet är beläget på fastigheten Vrigstad 3:52.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Slättsjön Vrigstad

  Tillstånds och myndighetsnämnden har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplanen vid Slättsjön i Vrigstad.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Vrigstad 3:27 med flera

  Planens syfte är att skapa förutsättningar för utökning av bensinstationstomten samt att ge bättre förutsättningar för parkering.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

 • Vrigstad 3:52 med flera fastigheter

  Kommunen har tidigare köpt in fastigheten Vrigstad 3:36. Tomten används för bilparkering i anslutning till äldreboendet Göransgården. Äldreboendet är beläget på fastigheten Vrigstad 3:52.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Rörvik

 • Småbåtshamnen i Rörvik

  Rörvik har ett mycket attraktivt läge mellan tre insjöar. Trots bra förutsättningar också i övrigt byggs det nästan inga nya bostäder i samhället.

  Kontakt

  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö

  0382-154 12

Senast uppdaterad: 2017-05-08