Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3 m.fl., Sävsjö tätort

Detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3 m.fl., Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av södra industriområdet, del av Hjärtnäs 2:3. Planhandlingarna finns även tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset.

Området är beläget i södra delen av Sävsjö tätort utmed Hjärtlandavägen. Syftet med planen är att utöka södra industriområdet i Sävsjö med ytterligare industrimark.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2018-03-23.

Upplysningar lämnas av samhälllsbyggnadsenheten.

Planhandlingar samråd:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Hjärtnäs 2_3.pdf 190.7 kB 2018-02-26 14.59
Planbeskrivning samråd Hjärtnäs.pdf 4.4 MB 2018-02-26 14.59
Kungörelse Hjärtnäs.pdf 169.4 kB 2018-02-26 14.59

Senast uppdaterad: 2018-02-26