Sävsjö kommunvapen

Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22 samt 12:24 del av Ljunga Park, Sävsjö tätort

Detaljplan för Sävsjö 12:21, 12:22 samt 12:24 del av Ljunga Park, Sävsjö tätort

Kommunen har upprättat ett planförslag för del av Ljunga park. Området omfattar ca 3 ha och är mycket centralt beläget i parkmiljö i Sävsjö tätort. Det ligger några hundratal meter från torget utmed Ljungagatan och Sanatoriegatan, väster om Kulturhuset och perennparken med lagunen. Planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning finns tillgängliga nedan på denna sida som nedladdningsbara dokument samt även på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, besöksadress Odengatan 55 Sävsjö

SAMRÅD

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Efter denna samrådsremiss ska planförslaget, efter eventuella ändringar, ställas ut för granskning. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samrådet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

SYNPUNKTER

Skicka dina synpunkter senast 29 augusti 2017 till: Samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö alternativt per mejl till  sambygg@savsjo.se

Upplysningar lämnas av samhällsbyggnad tel 0382-152 00.

Epost: sambygg@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-07-07