Sävsjö kommunvapen

Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

Ändring tillägg till detaljplanerna för Borgen 7 och 13

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning för fastigheterna Borgen 7 och 13 i Sävsjö tätort. Syftet med tillägget är att upphäva gällande tomtindelning för de båda fastigheterna för att möjliggöra fastighetsbildning mellan fastigheterna Borgen 7 och 13.

Planhandlingarna finns tillgängliga för nedladdning nedan samt även på samhällsbyggnadsenheten i Kommunalhuset.

GRANSKNING

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planförslaget har varit föremål för samråd. Planen ställs nu ut för granskning. Därefter kan förslaget komma att antas. Förslaget vinner därefter laga kraft om det inte överklagas. Endast de som under samråds- eller granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

SYNPUNKTER

Skicka dina synpunkter senast 29 august 2016 till:

Sävsjö kommun, Samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö

UPPLYSNINGAR

Lämnas av Ingvar Lundquist eller Jan-Olof Olson.

Telefon: 0382-152 00

E-post: sambygg@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-03-07