Sävsjö kommunvapen

Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Ändring genom tillägg till detaljplanen för Kv Bleckslagaren och Hjorten, Sävsjö

Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattande fastigheterna  Hjorten 2 och 3 som skickats för samråd till berörda under perioden 2017-2017-08-14. Detta tillägg syftar till att upphäva en tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i övrigt är planenlig.


Planhandlingarna finns tillgänliga nedan samt även på samhällsbyggnadsenheten i Tillväxthuset, Odengatan 55.

SAMRÅD

Detaljplanen handläggs med förenklat ändringsförfarande. Efter denna samrådsremiss sammanställs en samrådsredogörelse. Därefter kan beslut om att anta ändringen ske och därefter vinner ändringen laga kraft. Endast de som under samrådet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga kommunens antagandebeslut.

SYNPUNKTER

Skicka dina synpunkter per post eller mejl senast 14 augusti 2017 till:

Post: Sävsjö kommun, Samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö

eller

Mejl: sambygg@savsjo.se

UPPLYSNINGAR

Lämnas av Ingvar Lundquist eller Jan-Olof Olson.

Telefon: 0382-152 00

E-post: sambygg@savsjo.se

Senast uppdaterad: 2017-07-05