Sävsjö kommunvapen

Rikt- och gränsvärden för radon

Rikt- och gränsvärden för radon

Gränsvärden för bostäder och för byggnadsmaterial finns sedan 1980, utgivna av Socialstyrelsen och Boverket. Dessutom finns gränsvärden för radon i dricksvattenutgivna av Livsmedelsverket. Samtliga bestämmelser och rekommendationer har fastställts i samråd mellan dessa myndigheter och Statens strålskyddsinstitut. Riktvärdena för radonhalter i bostäder och lokaler där kommunerna har tillsyn enligt miljöbalken är kopplade till begreppet olägenhet för människors hälsa.

Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador. Även vid låga stråldoser finns det en liten risk för skada. Exempel på strålning som vi utsätts för dagligen är gammastrålning från mark och byggnadsmaterial. Vi utsätts också varje dag för kosmisk strålning från solen och rymden och från radioaktivt kalium som finns naturligt i kroppen.

Radon och radondöttrar* följer med luften i luftrör och lungor när vi andas. Det är alfastrålningen som avges vid sönderfallet av radondöttrarna som är skadlig och kan orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos från radon men risken för skada är mindre.

(*Radongas sönderfaller till andra radioaktiva ämnen. Dessa sönderfallsprodukter kallas ofta radondöttrar.)

Rekommendationer
VärdeFörklaring av värde
200 Bq/m3Högsta radonhalt i befintliga bostäder och arbetslokaler.
1 µSv/hHögsta gammastrålning på ofta använd uteplats.
1,0Högsta radium- och gammaindex för byggnadsmaterial.
1000 Bq/l vattenMätning av radonhalten i inomhusluften bör göras. (SOSFS 1999:22 (M), html)
0,3 µSV/hUppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radonmätning i inomhusluften göras. (SOSFS 1999:22 (M), html)
Gränsvärden och riktvärden
VärdeFörklaring av värde
200 Bq/m3Högsta radonhalt i befinltiga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål; (SOSFS 1999:22 (M), html) ändring 9 juli 2004 (SOSFS 2004:g (M) html)
400 Bq/m3Högsta radonhalt på arbetsplatser (AFS 2000:3, pdf 380 Kb)
200 Bq/m3Högsta radonhalt i nya byggnader; (BFS 1993:57, med ändring till och med BFS 2000:19, BBR 10)
0,5 µSv/hHögsta gammastrålning i nya byggnader; BFS 1993:57. Med ändringar till och med BFS 2000:19, BBR 10.
2,5 MBqH/år*Högsta exponering för radon i gruvor och underjordsanläggningar under utförande; (AFS 200:3, pdf 380 Kb)
100 Bq/lRadonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med hälsomässig anmärkning. SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
1000 Bq/lRadonhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt. SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer.
1000 Bq/lRadonhalt i dricksvatten. Riktvärde som anger risk för hälsoeffekter. (SOSFS 2003:17). Socialstyrelsens riktvärde gäller mindre vattenverk samt privata brunnar där Livsmedelsverkets föreskrifter inte kan tillämpas.

* Motsvarar cirka 1500 Bq/m3 i radongas vid en arbetstid av 1600 timmar per år.

Senast uppdaterad: 2018-02-13