Sävsjö kommunvapen

I byggnad

I byggnad

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong däremot, avger mer radon än andra byggnadsmaterial.

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag, kan det orsaka radonhalter på över 1000 Bq/m3.

Radon i inomhusluft

Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 Bq/m3 kan du få statligt bidrag med maximalt 15 000 kronor för att sänka halten. Förutsättningar är bland annat att radonmätningen är utförd enligt Statens strålskyddsinstituts metodbeskrivning och att radonkällan anges.

Bidragsansökningar handläggs av länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger och kommunen ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats vid tidpunkten för ansökan. Ansökningsblanketter och mer information om radonbidraget finns på Boverkets webbplats och hos din länsstyrelse.

Risken för lungcancer från radon i inomhusluft

Statens strålskyddsinstitut bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Sannolikheten att antalet radonrelaterade fall överstiger 1000 per år bedöms som liten. Bedömningen grundas främst på resultatet från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på den svenska studie som presenterats av Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Risken för ickerökare att drabbas av lungcancer är betydligt mindre än för rökare.

Senast uppdaterad: 2018-09-11