Sävsjö kommunvapen

Radon

Radon

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet (halveringstid) sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För de som är rökare är risken särskilt stor. Strålskyddsinstitutet beräknar att cirka 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon.

Radium finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Som köpare av en fastighet måste du själv övertyga dig om att huset inte har radonproblem. Anlita därför en mäklare som hjälper till med att ordna en mätning, eller beställ själv om köpet görs upp utan mäklare. Se till att du får ett protokoll på radonmätningen.

Ibland finns varken tid eller möjligheter till en mätning. I så fall kan du begära att köpekontraktet ska innehålla en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Om du anlitar en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning bör denne kontrollera om det finns blåbetong i huset, dess eventuella gammastrålning och var i så fall blåbetongen finns.

Senast uppdaterad: 2018-09-11