Sävsjö kommunvapen

Slamtömning

Slamtömning

Slam och latrin innehåller bakterier och smittämnen och måste tas om hand för att inte sprida föroreningar. Kommunens renhållningsentreprenör sköter slamtömning och hämtning av latrin.

Slamtömning ska ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar men ytterligare tömning kan behöva göras vid behov och efter särskild beställning. Innan det är dags för slamtömning av ditt enskilda avlopp får du hemskickat ett brev från Njudung Energi med information om när detta ska ske och om det är något som du kan göra för att underlätta för renhållningsentreprenören.

Längre tömningsintervall

Myndighetsnämnden kan bevilja dispens för slamtömning vartannat år om vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är anslutet till en godkänd avloppsanläggning och belastningen är liten och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om förlängt tömningsintervall genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till oss. Därefter görs en prövning och en avgift tas ut för handläggning av ärendet.

Eget omhändertagande av slam

Myndighetsnämnden kan bevilja eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggnig under förutsättning att vissa kriterier uppfylls och om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön.

Du ansöker om eget omhändertagande av slam genom att fylla i blanketten nedan, där kan du också läsa om vilka kriterier som ska uppfyllas. Blanketten skickar du in till oss och därefter görs en prövning och en avgift tas ut för handläggning av ärendet.

Senast uppdaterad: 2018-10-19