Sävsjö kommunvapen

Bostäder och inomhusmiljö

Bostäder och inomhusmiljö

Bostäder ska vara ett skydd mot störningar som kan medföra olägenheter för människors hälsa och skötas så att olägenheter inte uppstår. Värme, kyla, luftföroreningar, drag, fukt, buller, radon och andra liknande faktorer kan utgöra störningar. Fastighetsägaren ska underhålla och sköta fastigheten så att den inte ger upphov till besvär eller sjukdomar hos de boende. Detta ska kontrolleras av fastighetsägaren själv. Fastighetsägaren ska ha en egenkontroll som på begäran ska kunna redovisas till miljö- och byggenheten.

Om du upplever en störning i ditt boende, som du anser är en olägenhet för din hälsa, ska du i första hand kontakta den som orsakar störningen eller din fastighetsägare. Om störningen kvarstår efter det kan miljö- och byggenheten kontaktas.

I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sin tid inomhus och en god inomhusmiljö är viktig för att undvika hälsobesvär. När fler människor än normalt har besvär och besvären kopplas till vistelse i en viss byggnad brukar man tala om sjuka hus-symptom. Det förekommer fukt och mögelskador, bristande ventilation och luftföroreningar. Fukt kan leda till både kemisk nedbrytning av och mikrobiologisk tillväxt på byggmaterial, till exempel mögel. För hög temperatur kan leda till trötthet, nedsatt koncentration och illamående. För låg temperatur leder till sänkt arbetsprestation, ökad olycksfallsrisk, led- och muskelvärk samt nedsatt muskelfunktion.

Senast uppdaterad: 2018-09-11