Sävsjö kommunvapen

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift

Myndighetsnämnden ska ingripa så fort den får vetskap om att något som strider mot plan- och bygglagen har skett. Nämnden ska ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, om exempelvis någon gör en bygglovpliktig tillbyggnad utan lov. Eller om någon tar i bruk en byggnad utan ett slutbessked.
 
Byggsanktionsavgifter regleras i plan- och byggförordningens
9 kapitel. Avgiften för att uppföra ett en- eller tvåbostadshus utan lov är ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Senast uppdaterad: 2018-09-11