Sävsjö kommunvapen

Skoldatateket

Skoldatateket

 

Ansvarig specialpedagog på Skoldatateket är tjänstledig tom 2018-05-17 och därför är Skoldatateket vilande under den perioden.

Har ni några frågor kan ni kontakta Jane Wågman jane.wagman@savsjo.se 0382-15280

Uppdraget

Skoldatateket i Sävsjö kommun är en verksamhet som har varit igång sedan januari 2012 och fungerar som kompetensresurs för kommunens pedagoger när det gäller teknikstöd för elever med funktionsnedsättning, främst med läs- och skrivsvårigheter. Elever och pedagoger får hjälp med utprovning av alternativa verktyg och pedagogiska program.

Ett mål för Skoldatateket är att öka kompetensen för kommunens pedagoger i alternativa verktyg. Skoldatateket erbjuder utbildning för alla pedagoger i grundskola och gymnasieskola, exempelvis i talsyntes, men även andra typer av teknikstöd.
 
Syftet är att elever med funktionsnedsättning ska kunna få utbildning utifrån sina förutsättningar. Genom ett inkluderande arbetssätt vill vi ge dem en större möjlighet till delaktighet och gemenskap i skolan och stärka deras självförtroende. De ska i allt högre utsträckning kunna arbeta självständigt, på egen hand och tillsammans med klasskamrater, men med sitt behov av stöd tillgodosett och på det sättet nå högre måluppfyllelse. Vi verkar därmed för alla elevers rätt till likvärdig utbildning.
 
I uppdraget ligger även att:

 • vara en del av kommunens IT-utveckling kopplat till specialpedagogik
 • bevaka och värdera ny teknik och ta del av och sprida aktuell forskning inom området
 • samverka med andra skoldatatek i Sverige
 • hålla kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten och berörda intresseorganisationer

Ansökan

 • Du som lärare kan ansöka om stöd till elev från skoldatateket genom att fylla i och lämna in blanketten nedan till rektor på din skola. Skoldatateket tar sedan kontakt för att bestämma tid för möte. Vid mötet analyseras elevens situation/behov och utifrån det bedöms vilket teknikstöd som kan vara lämpligt.


Verksamhet

All personal, från förskoleklass till gymnasiet, kan vända sig till skol-datateket för stöd och rådgivning när det gäller alternativa verktyg för elever med funktionsnedsättning.
 
För att alla elever ska få goda förutsättningar att nå målen i under-visningen krävs att pedagogerna har goda kunskaper inom IKT, informations- och kommunikationsteknik. Skoldatateket kan fungera som stöd och bidra till högre kompetens på olika sätt, till exempel genom att:

 • informera om hur man med hjälp av teknikstöd kan skapa ökade förutsättningar för lärande och därmed högre måluppfyllelse
 • erbjuda möjlighet att pröva alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • handleda och utbilda personal i teknikstöd
 • utbilda i pedagogisk programvara, talsyntes och rättstavningsprogram
 • visa på olika möjligheter med ny teknik, som olika appar för pekplattor, mobiltelefoner, interaktiva skrivtavlor eller talpennor

Kontakt

All personal kan kontakta skoldatateket. Ärendena kan vara av generell eller specifik art. I enskilda elevärenden vill vi att specialpedagogen är inkopplad.

Insatserna kan konkret vara:

 • rådgivning och support via telefon/mejl
 • efter överenskommelse besök på skoldatateket för personal/elev, personal, föräldrar
 • att vi besöker skolor för handledning, visning och/eller utbildning
 • att hantera och administrera utlån av alternativa verktyg

Även andra former av insatser kan förekomma.
 
Välkomna att kontakta oss

Senast uppdaterad: 2017-11-23