Sävsjö kommunvapen

Stadgar

Stadgar

§ 1 Syfte

  • Att verka för god sammanhållning mellan elever, föräldrar och personal. 
  • Att arbeta för att få föräldrar att engagera sig och delta i utvecklingen a skolans arbete utifrån de kunskaper och erfarenheter man har som förälder.
  • Att skapa förutsättningar för att föräldrarna ska få insyn i och möjlighet att påverka skolans arbete.

§ 2 Självständighet

Föräldrarådet är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 3 Rådmedlemskap

Föräldrar till barn på Hofgårdsskolan väljer och kan själva väljas till medlemmar i rådet, så kallade föräldrarepresentanter. På första klassmötet som varje klass har på höstterminen väljer föräldrarna två föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanter väljs på minst 1 år. 
Rådets ordförande och sekreterare väljs av föräldrarepresentanterna en gång om året på vårterminens sista rådsmöte för nästföljande läsår.

§ 4 Sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per läsår samt därutöver på kallelse av ordföranden. I anslutning till föräldrarådets sammanträde hålls en skolkonferens - det vill säga rektor, lärarrepresentant, fadder från barn- och utbildningsnämnden och föräldrarådet.

Senast uppdaterad: 2012-12-03