Sävsjö kommunvapen

Barnenkät vårdnadshavare i förskolan 2017   

BU Sävsjö kommun

Välj förskola *
Categories


Mitt barn är: *


Mitt barn har bott: *


Fråga 1.1. Jag upplever att jag får löpande information om mitt barns tillvaro på förskolan. *

Fråga 1.2. Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn (t.ex. om barnets mående, familjesituation, utveckling och övrigt). *

Fråga 1.3. Jag upplever att jag får tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan. *

Fråga 2.1. Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska utveckla respekt för varandra. *

Fråga 2.2. Jag upplever att kränkande behandling inte accepteras på förskolan. *

Fråga 2.3. Jag upplever att pojkar och flickor ges samma förutsättningar på förskolan. *

Fråga 3.1. Jag upplever att förskolan ger mitt barn en bra balans av aktivitet och vila under dagen. *

Fråga 3.2. Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov (som tex behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan. *

Fråga 3.3. Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan. *

Fråga 3.4. Jag upplever att miljön i och runt förskolan är trygg och säker. *

Fråga 3.5. Jag upplever att personalen på avdelningen bemöter mitt barn på ett professionellt sätt. *

Fråga 4.1. Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet. *

Fråga 4.2. Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö. *

Fråga 4.3. Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan. *

Fråga 5.1. Jag upplever att mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan. *

Fråga 5.2. Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan. *

Fråga 5.3. Jag upplever att förskolan har problem med bemanningen (tex stor personalomsättning, svårt få vikarier). *

Fråga 6.1. Jag upplever att barnen får vara med och bestämma om hur det ska vara på förskolan. *

Fråga 6.2. Jag upplever att barnen blir ”sedda och hörda” av förskolepersonalen. *

Fråga 6.3. Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på förskolan (tex förmedla åsikter, tankar, intressen).  *