Sävsjö kommunvapen

Kalkning

Kalkning

När svaveldioxid kommer i kontakt med luftens vattenånga bildas det syror. Dessa syror följer sedan med nederbörden till marken och orsakar försurning. Hur hårt marken drabbas beror bland annat på markens motståndskraft och mängden sur nederbörd.

Den sura nederbörden orsakar läckage av näringsämnen från marken och rubbningar i ekosystemen. I en kraftigt försurad sjö har majoriteten av alla växt- och djurarter slagits ut och ersatts av ett fåtal dominerande arter som vitmossor, grönalger och några insektsarter. Exempel på känsliga arter som drabbas hårt av försurning är flodkräfta, flodpärlmussla, elritsa, braxen och öring.

I syfte att återställa biologiskt mångfald och möjligheter till fiske i försurade vatten sprids varje år ungefär 200 000 ton finmald kalksten i svenska sjöar och vattendrag eller i deras tillrinningsområden. Kalken upplöses efterhand genom samma slags vittringsprocesser som i kalkrika marker. På så sätt minskar vattnets surhet.

Störst kalkningsprogram

Sjökalkning förekommer inte bara i Sverige utan även i många andra länder med försurningsproblem, i första hand Norge, Finland och Kanada, men det svenska kalkningsprogrammet är det största i världen.

Hos oss har kalkning varit en av de viktigaste åtgärderna för att motverka försurningen och återskapa eller bibehålla förutsättningarna för liv i sjöar och vattendrag. Genom kalkningen har cirka 7800 sjöar och 12 000 kilometer vattendrag, ofta hela vattensystem, räddats eller fått chansen att repa sig efter försurningens skadeverkningar.

Efter bara ett par tre år är emellertid större delen av den kalk som tillförts en sjö förbrukad. Det sura nedfallet fortsätter och därför är kalkning något som måste pågå ständigt eller i varje fall upprepas regelbundet allteftersom det kalkade vattnet byts ut mot nytt, surt vatten.

Övrig kalkning

Kalkning har också satts in för att avhjälpa försurning av grundvattentäkter. Ett alltför surt dricksvatten utgör en hälsorisk, framförallt genom att syran kan lösa ut skadliga metaller från ledningssystemet.

Det är främst i grunda, grävda brunnar i Syd- och Västsverige som vattnet kan ha låga pH-värden. I sådan fall har kalk tillförts antingen direkt i brunnen eller (dock med begränsad effekt) på marken i vattentäktens omgivningar.

I områden med kraftig markförsurning har även skogsmark kalkats i avsikt att utröna om det på så sätt går att säkra skogens långsiktiga produktivitet. Det råder emellertid delade meningar om hur framgångsrik behandlingen är, och skogsmarkskalkningen har hittills stannat på försöksstadiet. Att över hela Sverige upphäva den hittillsvarande markförsurningen genom kalkning vore ett åtagande av många gånger större omfattningen än den nuvarande sjökalkningen.

Spridning av kalk

Idag sprids cirka hälften av kalken med helikopter. En tredjedel sprids vattenblandad från specialbyggda båtar medan resten portioneras ut via så kallade doserare i rinnande vattendrag. Vattenkemiska och biologiska provtagningsprogram är kopplade till varje enskilt kalkningsprojekt

Senast uppdaterad: 2017-04-10