Sävsjö kommunvapen

Spridningstidpunkter

Spridningstidpunkter

Spridning av stallgödsel

Spridning av gödsel vid olämplig tidpunkt, vid olämpliga förhållanden och i för stora givor leder till ökat läckage av växtnäring. Kväve i stallgödsel som avdunstar i form av ammoniak skapar indirekt försurning och övergödning. I bestämmelserna om miljöhänsyn i jordbruket finns regler för när stallgödsel och andra organiska gödselmedel får spridas. De datum som gäller i Jönköpings län är:

  • 1 augusti-30 november, spridning i växande gröda eller före höstsådd. På obevuxen mark ska nedbrukning ske inom fyra timmar.
  • 20 oktober-30 november, fastgödsel (ej fjäderfä) får spridas på obevuxen mark utan krav på höstsådd, om den nedbrukas inom fyra timmar.
  • 1 december-30 december, stallgödsel får spridas om den nedbrukas samma dag.
  • 1 januari-15 februari, spridning av stallgödsel är förbjuden.
  • 16 februari-28 februari, stallgödsel får spridas om den nedbrukas samma dag.
  • Hela året, spridning på översvämmad, vattenmättad, snötäckt eller djupt tjälad mark är förbjuden.
  • Kvävegivan ska anpssas till den kommande grödans behov. Man bör föra anteckningar över sin gödsling. Det gör man i en växtodlings- och gödningsplan.

Spridning av stallgödsel

Det är förbjudet att sprida stallgödsel och andra organiska gödselmedel under tiden 1 december - 28 februari, såvida inte nedbrukning sker samma dag.

Vid all spridning av stallgödsel är det viktigt att den nedbrukas fortast möjligt för att begränsas avgången av kväve som ammoniak till luften. Spridning och hantering av stallgödsel ska ske utan risk för förorening av vattendrag, brunnar eller grundvatten.

Det viktigaste med balans mellan hur många djur som finns på gården och hur mycket mark som stallgödseln kan spridas på. Detta regleras i förordningen om miljöhänsyn i jordbruken och Jordbruksverkets föreskrifter.

Regler om djurtäthet, spridningsareal och spridning av stallgödsel syftar till att minska riskerna för oavsiktliga växtnäringsförluster till såväl luft, mark och vatten. Föreskrifterna om högsta tillåtna djurtäthet gäller företag med fler än 10 djurenheter.

Syftet med bestämmelserna är att stallgödselns växtnäringsinnehåll inte ska överstiga växtodlingens behov av näring. Minimibehovet av spridningareal för en gård beräknas genom att det genomsnittliga antalet djur på företaget divideras med högsta tillåtna djurenhet per hektar. Eventuellt kontrakt skrivs med grannfastighet för att få ytterligare spridningsareal. Om stallgödseln förädlas till försäljning eller förs bort för användningn utanför jordbruksmark kan djurtätheten öka i motsvarande grad.

Senast uppdaterad: 2017-04-10