Sävsjö kommunvapen

Slamtömning och latrin

Slamtömning och latrin

Enligt den gällande kommunala Renhållningsordningen ska tömning av slam från slutna tankar och slamavskiljare ske normalt en gång per år, dock kan tömning ske en gång vartannat år för både årsbostäder och fritidsbostäder, om man blivit beviljad dispens från myndighetsnämnden.

Två sätt att tömma brunnar

Enligt taxan finns två olika tjänster för tömning av avloppsbrunn med slamavskiljare.

  • Delsugning. Endast den övre slamkakan och det nedre bottenslammet sugs upp till slambilen. Vattnet i brunnen lämnas kvar. Vid en sådan tömning lämnas 60-70 % av den totala volymen kvar.
  • Torrsugning. Innebär att cirka 95% av brunnens innehåll sugs ut och körs till reningsverk. Detta motsvarar det tidigare sättet att tömma. Slutna tankar torrsugs dock alltid.

I Sävsjö kommun utförs delsugning av slamavskiljande brunnar som standard sedan 2008-03-05. Renhållningsentreprenören meddelar 1-3 veckor innan tömning kommer att ske.

Kostnaden för olika brunnsstorlekar och eventuella tillägg framgår av renhållningstaxan.

För att tömning ska ske måste vägen fram till brunnen vara farbar för tung trafik.

Sävsjö kommun använder sig av engångsbehållare för latrin. Fylld behållare placeras vid tomtgränsen där renhållningsentreprenören vid hämtning också placerar ett nytt kärl.

Glöm inte att fylla i fullständiga uppgifter på den blankett som skall finnas med i samband med hämtning av kärl. Kärlet får inte innehålla mer än 15 liter.

Kostnaden för latrinhämtning framgår av renhållningstaxan


Senast uppdaterad: 2017-01-18