Sävsjö kommunvapen

Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall består av en mängd olika ämnen och kemikalier. Gemensamt för alla är att de vid felaktig hantering kan orsaka stor skada på människor, djur och natur. Farligt avfall som hamnar i avloppsledningsnätet kan skada reningsverkets biologiska reningsprocesser och orsaka ökade utsläpp av miljöbelastande ämnen till våra vattendrag. Farligt avfall som blir kvar i reningsverken hamnar i avfallsslammet. Är halterna av de miljöstörande ämnena för höga måste det näringsrika slammet deponeras på tippen istället för att användas som gödnings- och jordförbättringsmedel på våra åkrar.

Ditt miljöfarliga avfall ska placeras i ett kärl som kan förslutas. Kommunen kan tillhandahålla en röd miljöbox för ändamålet. Alla förpackningar ska märkas så att innehållet klart framgår. Skriv med tuschpenna eller klistra på en etikett. Låt gärna avfallet vara kvar i sin originalförpackning. Se till att förpackningar är väl förslutna och rena utvändigt. Blanda inte olika typer av farligt avfall. Småbatterier lägges i plastpåse eller liknande.

Farligt avfall kan lämnas i den röda miljöboxen. Ställ ut den röda miljöboxen på din soptunna. Den töms då vid nästa hämtning. Om du är hyresgäst - kontakta din hyresvärd var farligt avfall kan lämnas.Tjänsten kostar inget extra.


OBS! Farligt avfall som ej ryms i miljöboxen kan bara lämnas på Flishults återvinningscentral. Mediciner och apoteksvaror kan lämnas på apoteket i Sävsjö.
 
Avfallet sorteras och skickas sedan vidare till speciella behandlingsanläggningar.

Exempel på farligt avfall

Oljeavfall, smörjmedel, förbrukade oljefilter, färger, lacker, träimpregneringsmedel, lösningsmedel (lacknafta, förtunning etcetera), limrester, bekämpningsmedel (insekts- och ogräsmedel), frätande ämnen (soda, lut och syror), fotokemikalier, sprayburkar för färg, lösnings- smörj- och bekämpningsmedel. Tungmetallrester (till exempel kvicksilvertermometrar), alla batterier som väger mindre än 3 kg. Bekämpningsmedel, kvicksilver, batterier, oljefilter, oljeavfall, oljeemulsioner med mera.

Senast uppdaterad: 2017-04-10